บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ

ดัชนีบทความ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ

การนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งกลับออกไปต่างประเทศได้รับยกเว้นอากรหรือคืนอากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ที่เกิดจากการผลิต ผสม หรือประกอบแต่มิได้ส่งออกไปต่างประเทศ จึงยังคงมีภาระต้องเสียภาษีอากรเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นอากรหรือคืนอากร จึงต้องมีกฎหมายกำหนดต่างหากให้ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนอากร ดังนี้

๑ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตในเขตประกอบการเสรี

พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕๔ ของที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ซึ่งอยู่ในเขตประกอบการเสรี ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม*ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อ กนอ. เพื่อทำลาย หรือในกรณีที่ กนอ. เห็นสมควรสั่งให้ทำลายของดังกล่าว ให้ กนอ. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม*แล้วแต่กรณี หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบ หมายทราบ และให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายสั่งดำ เนินการทำลายของนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

ในกรณีที่ กนอ. ไม่อาจแจ้งให้บุคคลตามวรรคหนึ่งทราบได้ เมื่อ กนอ.ได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี*เป็นเวลาเจ็ดวันให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งแล้ว

ของที่ได้ถูกทำลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ได้รับยก เว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต

๒ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตในเขตปลอดอากร

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๙๗ น การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด


การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

๓ การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ ๒๕๓๐สำหรับเศษวัตถุดิบ ดังนี้

๓.๑ การลดอัตราอากรสำหรับเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประ กอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

“ข้อ๒ (.) เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประ กอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณา จักรแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับจำนวนเงินอากรที่คำนวณตามสภาพของหรือราคาของแล้วแต่กรณี และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลานำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าว”

“การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของได้รับการลดอัตราอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() คำว่าเศษให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้

() คำว่าของที่ด้อยคุณภาพให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประ โยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้”

๓.๒ การลดอัตราอากรสำหรับเศษพลาสติก

“ข้อ๒ (๑๓) เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกตามประเภท ๓๙.๑๕ อันเกิดจากการนำเข้าของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดมาผ่านกระบวนการผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอา ณาจักร แต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕”

๓.๓ การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิน  ค้าที่ต้องทำลาย

“ข้อ ๓ (.) เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ไม่ว่าการทำลายดังกล่าวจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ”

“การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก

() ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย”

๓.๔ การยกเว้นอากรสำหรับเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่นำไปบริจาค

“ข้อ ๓ (.) เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณา จักรแต่จำหน่ายด้วยวิธีบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล”

“การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() คำว่าเศษให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้

() คำว่าของที่ด้อยคุณภาพให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจาก

วัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประ โยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้

() คำว่าองค์การสาธารณกุศลให้หมายความถึง องค์การสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อขอรับสิทธิยกเว้นอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๙”

 

๔ สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งกลับออกไปต่างประเทศโดยขอคืนอากรตามมาตรา๑๙ ทวิ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการนำเข้าวัตถุดิบจากต่าง ประเทศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ๒๕๒0 มิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเศษวัตถุ ดิบแต่อย่างใด