บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากรทางทะเล

ดัชนีบทความ
พิธีการศุลกากรทางทะเล
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

พิธีการศุลกากรทางทะเล

๑ การนำเข้า-การส่งออกต้องผ่านเข้า-ออกทางท่าที่กำหนด

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๔ “เพื่อความประสงค์แห่งการนำของเข้าหรือส่งของออกหรือนำของเข้าและส่งของออกและการศุลกากรให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง”

“(๑) กำหนดท่าหรือที่ใดๆในราชอาณาจักรให้เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกหรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรือให้เป็นท่าหรือที่สำหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามแต่จะเห็นสมควร”

(๒) ...................

“(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งได้กำหนดไว้ดัง กล่าวข้างต้น”

การนำของเข้า-ส่งของออกจึงต้องผ่านทางท่าที่รัฐมนตรีกำหนดโดยออกเป็นกฎกระทรวง สำหรับ ”ที่” กำหนดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางนำเข้าทางเขตแดนทางบก

๒ เรือเดินทางต่างประเทศต้องจอดเทียบที่ทำเนียบท่าเรือ

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา๖ (๑) อธิบดีจะกำหนดที่อันสมควรมากน้อยแห่งให้เป็นทำเนียบท่าเรือ ตามกฎหมายสำหรับบรรทุกของลง และขนของขึ้น และกำหนดแสดงเขตแห่งทำ เนียบท่าเรือนั้น ๆ ไว้ก็ได้ ห้ามมิให้เรือลำใดบรรทุกสินค้าลง หรือขนสินค้าขึ้น ณ ที่อื่น นอกจาก ณ ที่ซึ่งได้ให้อนุมัติดังว่านั้นหรือภายในเขตที่อธิบดีได้อนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองที่นั้นโดยให้ทำทัณฑ์บนหรืออย่างอื่นจนเป็น ที่พอใจก็ได้”

(๒).................

เมื่อรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา๔ (๑)ออกกฎกระทรวงกำหนดท่าและเขตศุลกากรแล้ว อธิบดีจะกำหนดทำเนียบท่าเรือภายในเขตศุลกากรให้เป็นที่จอดเรือเดินต่างประเทศเพื่อบรรทุกสินค้าลงหรือขนสินค้าขึ้นหรือที่อื่นที่ได้รับอนุมัติ

๓ การรายงานเรือเข้า

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๓๘ “นายเรือทุกลำที่บรรทุกสินค้า หรือมีแต่อับเฉา ซึ่งมาแต่ภายนอกพระราชอาณาเขต ต้องทำรายงานอันถูกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำ หนดไว้ (ใบแนบ ๑) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เมื่อเรือมาถึงท่า เมื่อยื่นรายงานนี้ให้นายเรือแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจด้วย และรายงานนี้ต้องทำยื่นก่อนเปิดระวางเรือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษและถ้าเรือลำใดมาถึงท่า มีสินค้าต่างประเทศที่ประสงค์จะส่งออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่นภายในพระราชอาณาจักรก็ดี นายเรือจะต้องแถลงข้อความว่าด้วยสินค้านั้น ๆ ลงไว้ในรายงานด้วย ถ้าและเรือลำนั้นจะเดินต่อไปยังท่าอื่นภายในพระราชอาณาจักร นายเรือจะต้องมีสำเนาเดินทาง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองแล้วไปด้วย และจะต้องแสดงสำเนานี้ในเมื่อทำรายงานขาเข้ายื่น ณ ท่าอื่น และจะต้องทำดังนี้ต่อไปทุก ๆ ท่าจนกว่าเรือนั้นจะได้ออกพ้นไป หรือจนกว่าจะได้ถ่ายสินค้าต่างประเทศออกจากเรือหมด แล้วแต่กรณี ถ้ามีการทำผิดต่อบทมาตรานี้ด้วยประการใด ๆ ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และบรรดาของที่มิได้ทำรายงานยื่นไว้โดยถูกต้องนั้น ให้กักไว้จนกว่าจะได้รายงานให้ถูกต้อง หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุที่ทำการขาดตกบกพร่องนั้นให้เป็นที่พอใจของอธิบดี”

การกำหนดให้เรือที่เดินทางต่างประเทศยกเว้นเรือของทางราชการ ต้องรายงานเรือเข้าเพื่อการเริ่มต้นการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป