บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง - หน้าที่ 5

ดัชนีบทความ
คำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
ทุกหน้า
(๖) คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๔๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๙/๒๕๔๙

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ( จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขตสุขาภิบาลชะอวด บ้านขอนหาด (ตอนที่ ๔) พร้อมสะพาน คสล.จำนวน ๑ แห่งโดยสัญญากำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ ตุลา คม ๒๕๔๒ และเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ๔ ครั้ง แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่๑จึงหักค่าปรับ๓ครั้ง คงเหลือเงินหลังหักค่าปรับที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงของดเว้นค่าปรับ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องเรียกเงินค่าปรับที่หักออกจากเงินค่าจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑หักค่าปรับจากค่า จ้างซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (กรมทางหลวงชนบท) หักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็น การใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งให้สิทธิ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบอกเลิกสัญญาเมื่อเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แต่การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่จะพิจารณาดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี สัญญาจ้างจึงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญานั้นสิ้นสุดลง สิทธิเรียกค่าปรับตามข้อสัญญาเนื่องจากการทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจึงยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิหักค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าได้

 

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การทำงานล่าช้าเป็นพฤติการณ์ที่เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยมาเพื่อเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ขยายเวลาการดำเนินงานตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีจึงชอบตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดถึง ๑ ปี ๔ วัน และข้อสัญ ญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิหักค่าปรับวันละ ๔,๓๕0 บาท เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๖๙๖,00 บาท ซึ่งเกินร้อยละสิบของค่าจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อ สร้างที่มีวงเงิน ๔,๓๕0,000 บาท ขัดต่อข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นค่าปรับที่ไม่ชอบ แม้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิ พากษาของศาลปกครองชั้นต้นขอเพิ่มเงินที่จะต้องได้รับคืน ศาลปกครองสูงสุด ก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้