บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน

ดัชนีบทความ
คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ ๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๙๘ อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเกี่ยวเป็นผู้ได้ประโยชน์ในกิจการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่อำนวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยให้ทำทัณฑ์บนหรือให้ประกันอย่างอื่นจนเป็นที่พอใจเพื่อปฏิบัติให้เป็น ไปตามเงื่อนไข คำสั่ง หรือกิจการอันเกี่ยวแก่กรมศุลกากร หรือเนื่องจากกิจการที่กล่าวมานั้นได้ บรรดาทัณฑ์บนหรือประกันอย่างอื่นเช่นว่ามานี้ให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย และถ้ากระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งแห่งทัณฑ์บนหรือประกัน ก็อาจยก ขึ้นฟ้องร้องและว่ากล่าวต่อไปได้เหมือนเช่นประกันทัณฑ์บนอย่างใด ๆ กันระบุหรืออนุญาตไว้ให้ทำได้ เรียกได้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ ฉะนั้น บรรดาทัณฑ์บนเช่นว่ามานี้ให้ทำให้แก่และเพื่อได้แก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และอธิบดีพึงเพิกถอนเสียได้เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันในทัณฑ์บน หรือถ้ามีกำหนดเวลาไว้ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑ์บนเป็นประการใดก็นับแต่กำหนดเวลานั้น

คำพิพากษาฎีกา

๑ คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๑/๒๕0

ศาลฎีกาประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่าบริษัทจำเลยทำการค้าโดยการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนยู่ฮงจั่นเซ่งเฮงได้ขอให้บริษัทจำเลยสั่งถุงกระดาษสำหรับบรรจุแป้งมันสำปะหลังจากต่างประเทศเข้ามาจำ นวน ๒๐,๐๐๐ ถุง การสั่งสินค้าประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๐๑ ประเภทที่๑๒๔(ก) ต้องเสียค่าอากรกิโลกรัมละ ๖ บาทแต่การสั่งสินค้านี้เข้าเพื่อบรรจุส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรเสียกิโลกรัมละ๕๐สตางค์อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๙๘ ให้บริษัทจำเลยและห้างหุ้น ส่วนยู่ฮงจั่นเซ่งเฮงทำทัณฑ์บนไว้ ความว่า ถุงกระดาษจำนวน ๒๐,๐๐๐ ถุง ที่นำเข้ามานั้นจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรบัญญัติไว้ตามประ เภท ๑๒๔(ก) ทวิ และคำสั่งทั่วไปที่ ๘/๒๕๐๑ บังคับใช้ทุกประการ และจะบรรจุของส่งออกภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันนำเข้า ถ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำรับรองหรือปฏิบัติบกพร่องประการใด ๆ ยอมใช้เงินให้กรมศุลกากร ๖๖,๐๐๐ บาท