บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คำจำกัดความที่สำคัญ

ดัชนีบทความ
คำจำกัดความที่สำคัญ
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

คำจำกัดความที่สำคัญ

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากร และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถ้อยคำต่อ ไปนี้ ถ้าไม่แย้งกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกำหนดไว้ต่อไปนี้ คือ

คำว่า “รัฐมนตรีหมายความว่า รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระ ราชบัญญัตินี้

คำว่า อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย

คำว่า ท่าต่างประเทศ” “ภาคต่างประเทศหรือ เมืองต่างประเทศหมาย ความว่า ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม

คำว่า เรือกำปั่นหรือ เรือให้รวมทั้งสิ่งใด ๆ ที่ได้ทำขึ้นหรือใช้ในการนำส่งคนหรือทรัพย์สินโดยทางน้ำ

คำว่า นายเรือหมายความว่าบุคคลใด ๆซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ

คำว่า ค่าภาษีหมายความว่า ค่าภาษี ค่าอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาระติดพันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน

คำว่า ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้วหมายความและกินความรวมว่าได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ได้ทำใบขนสินค้าถูกต้องและได้เสียค่าภาษีและค่าภาระติดพันครบถ้วนแล้ว

คำว่า ผู้นำของเข้าหมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึงเจ้าของหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแต่เวลาที่นำของนั้นเข้ามาจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกา กร และคำว่า ผู้ส่งของออกให้มีความหมายเป็นทำนองเดียวกัน โดยอนุโลม

คำว่า ราคาศุลกากรหรือ ราคา” แห่งของอย่างใดนั้น