บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเสียภาษี

ดัชนีบทความ
การเสียภาษี
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

การเสียภาษี

๑ การนำของออกจากอารักขาศุลกากร

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๔๐”ก่อนที่จะนำของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกา กร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

“ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่จะต้องนำ ออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอำนาจให้นำของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได้โดยยังไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลัก ประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย”

การนำของขาเข้าออกจากอารักขาของศุลกากรหรือที่เรียกว่าศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้วผู้นำของเข้าต้องปฎิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เช่นต้องขออนุญาตนำเข้าตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและ

(๓) เสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

๒ การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๔๕ “ก่อนที่จะส่งของใดๆออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกต้องปฏิ บัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

“ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่จะต้องส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอำนาจให้ส่งของนั้นออกไปได้โดยยังไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย”

ก่อนการส่งของออก ผู้ส่งของออกต้องปฎิบัติ ดังนี้

๑) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เช่นต้องขออนุญาตส่งออกตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด และ

(๓) เสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

๓ กำหนดเวลาเสียภาษี

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๑๐ บรรดาค่าภาษีนั้น ให้เก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตามกฎ หมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้

๔ การคำนวณค่าภาษี

๔.๑ การนำเข้า

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา๑๐ทวิ (วรรคสอง) “ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ การคำ นวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีเกิดขึ้น แต่ในกรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้คำนวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่น”

หมายเหตุ

คำว่า“ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘” หมายความว่ากรณีเข้าหลัก เกณฑ์ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ จะไม่อยู่ในบังคับมาตรานี้ แต่ต้องอยู่ในบังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘