บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเก็บอากรปากระวาง

การเก็บอากรปากระวาง

อากรปากระวาง หมายถึง อากรที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียกเก็บจากของที่ผู้เดิน ทางพาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยไม่ต้องผ่านพิธีการใบขนสินค้าแต่ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำ หนด

กฎหมายและระเบียบปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา๑๗ “พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นหีบห่อของคนโดยสารแล้วปล่อยผ่านภาษีได้ และถ้าในหีบห่อนั้นมีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีก็ดี ของต้องจำกัดก็ดี ของต้อง ห้ามก็ดีพนักงานจะกักหีบห่อนั้นไว้ก็ได้”

ประกอบกับพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

มาตรา ๑๑วรรคสาม “แต่หีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารนั้น ไม่ต้องมีใบขนสินค้าและอาจตรวจขนขึ้นบกและส่งมอบไปได้ ตามข้อบังคับที่อธิบดีกำหนด”

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่ ๓๖/๒๕๕๖

กำหนดบุคคลใดเมื่อผ่านด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า หากมีของที่จะ ต้องเสียอากรติดตัวเข้ามาด้วย จะต้องชำระค่าอากรปากระวางโดยของที่นำเข้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) มีราคาไม่เกิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

(๒) ไม่เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดในการนำเข้าตามกฎหมาย และต้องปฎิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การนำเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

(๓) ให้ผู้นำของเข้าชำระอากรให้เสร็จในวันนำเข้านั้นและในกรณีที่ผู้นำของเข้าจะเดินทางต่อไป และประสงค์ที่จะนำของที่ได้เสียอากรปากระวางติดตัวไปด้วย ให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรเพื่อดำเนินการสลักรายการไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินพร้อมลงวัน เดือน ปีและเวลากำกับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของผู้นำของเข้า