บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS

ดัชนีบทความ
การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๐/๒๕๔๗

แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพราะในการผลิตแบตเตอรี่และถ่านไฟฉายทำให้เกิดมลภาวะและเมื่อใช้แล้วก็เป็นขยะที่มีพิษและยากแก่การขจัด เป็น ภาระของสังคมที่จะต้องแก้ไขภัยจากมลภาวะดังกล่าว เจตนารมณ์ในการเก็บภาษีสรรพสามิตจากแบตเตอรี่จึงมุ่งหมายไปที่คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบเป็นแบต เตอรี่และเป็นการเก็บภาษีจากแบตเตอรี่โดยสภาพ สำหรับเครื่องUPS       (Uninterruptible Power Supply)ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ คือเครื่องอัดแบตเตอรี่(Charger)แบตเตอรี่(Battery) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า (Inverter) และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีหน้าที่ ประเภท และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน เมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งแบตเตอรี่ในเครื่อง UPS จะหมดอายุและต้องมีการเปลี่ยน ดังนั้น แบตเตอรี่จึงเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของเครื่อง UPS และในทางกายภาพสามารถแยกแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อื่นได้ และเฉพาะแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่อง UPS เท่านั้น ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 0๘.๙0 (๔) โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต้องจัดเก็บจากมูลค่าต่อหน่วยของแบตเตอรี่ มิใช่ตามมูลค่าต่อหน่วยของเครื่อง

กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๖๐๗/๓๕๔๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๔๖ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า พระราชบัญญัติพิกัดอัต ราภาษีสรรพสามิต พ..๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒.๒๕๔๐กำหนดให้แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ ๐๘.๙๐ (ต้องเสียภาษีสรรพ สามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละ ๓๐ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔๒ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ กำหนดให้ลดอัตราภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่ลงเหลือตามมูลค่าร้อยละ ๑๐ แต่โดยที่พระราช บัญ ญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.๒๕๒๗ไม่ได้กำหนดความหมายของแบต เตอรี่ไว้ ซึ่งสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๗ อธิบายความหมายไว้ว่าเป็นกลุ่มเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อรวมกันอยู่ แต่ละเซลล์ไฟฟ้าเป็นเครื่องสำเร็จที่มีส่วนประกอบอันเหมาะสมซึ่งสามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน .๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า เป็นหมู่ของเซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง ๒ อย่าง