บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตรวจสอบสินค้าขาเข้า

ดัชนีบทความ
การตรวจสอบสินค้าขาเข้า
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การตรวจสอบสินค้าขาเข้า

๑ หลักการทั่วไปในการตรวจสินค้า

๑.๑การตรวจสินค้าให้กระทำณ ท่าหรือ ที่ หรือสนามบินสุวรรรณภูมิ ที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่า มีชื่อส่งของถึง

๑.๒เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากร ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร/นำเข้าไปในเขตประกอบการค้าเสรี   (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)  หรือขนย้ายสินค้าจากที่ทำการศุลกากร แห่งหนึ่งไปยังที่ทำการศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง ให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าเช่นเดียวกับข้อ  ๑.๑

ที่มา: ระเบียบกรมศุลกากรที่ ๔๑/๒๕๔๙ ข้อ ๓๘

การรับของจากอารักขาศุลกากร

๒.๑ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ

(๑) ให้ผู้นำของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า

(๒) กรณีของนำเข้าต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

() ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรขอทำการตรวจ สอบของก่อนการนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นำของเข้าติด ต่อขอรับของดัง กล่าวเพื่อนำของออกจากคลังสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎ หมายอื่นตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจสินค้า ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว

() ให้ผู้นำของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอก สารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และ

() ยื่นเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า

() เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะจัดทำทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และทำการตรวจ สอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งมอบให้หน่วยงานทบทวนหลังการตรวจปล่อยเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

(๓) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ - ส่งข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือข้อมูลเพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรได้แล้ว ผู้นำของเข้าไม่ต้องนำเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตมายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรอีก

๒.๒ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ

(๑) ให้ผู้นำของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ

() ผู้นำของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากร

() กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

- ให้ผู้นำของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และ

- ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

(๒) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอทำการตรวจสอบของก่อน การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้นำของเข้านำของมาให้เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จจะทำการบัน ทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อติดต่อรับของกับคลังสินค้าต่อไป