บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่

๑ พนักงานศุลกากร หมายถึง

๑.๑พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากร และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถ้อยคำต่อไปนี้ ถ้าไม่แย้งกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกำหนดไว้ต่อไปนี้ คือ

คำว่า พนักงานศุลกากร และ พนักงาน” หมายความและกินความรวมไปถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแห่งราชนาวี หรือนายอำเภอ หรือผู้ช่วยนายอำเภอ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษให้กระทำการแทนกรมศุลกากร

พนักงานศุลกากร จึงหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ข้าราชการกรมศุลกากร

(๒) นายทหารแห่งราชนาวี

ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๗ กำหนด นาย ทหารเรือแห่งราชนาวีชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งผู้บังคับกองเรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการเรือ หรือนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผู้ทำการแทนตำแหน่งดังกล่าว ตลอด จนนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรประจำการในกองเรือ หมวดเรือ หมู่เรือหรือเรือ ในฐา นะที่ออกปฎิบัติหน้าที่ราชการกับเรือของทัพเรือในตำแหน่งหรือเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นพนักงานศุลกากรและมีอำนาจตามกฎหมายศุลกากรในฐานะพนัก งานศุลกากรทุกประการ

(๓) นายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

นายอำเภอและผู้ช่วยนายอำเภอ เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กระทำการแทนกรมศุลกากรแล้ว มีอำนาจตามกฎหมายศุลกากรในฐานะเป็นพนักงานศุลกากร

๑.๒ พระราชบัญญัติ ศุลกากร(ฉบับที่๗) พุทธศักราช ๒๔๘0

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

พนักงานหรือพนักงานศุลกากรนอกจากพนักงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว ให้หมายความรวมตลอดถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระทำการเป็นพนักงานศุลกากรด้วย

พนักงานศุลกากร จึงหมายความรวมถึงข้าราชการที่รับราชการในกระทรวงทบวง กรมอื่นๆ เมื่อได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นพนักงานศุลกากรแล้ว จึงมีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในฐานะเป็นพนักงานศุลกากร

๑.๓ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๗ “ขณะที่ผู้นำร่องอยู่ในเรือลำใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือลำนั้นด้วยให้ผู้นำร่องผู้นั้นทำการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระทำผิดพระราชบัญญัติศุลกากรเกิดขึ้น”

“ถ้าปรากฏว่าได้มีการที่จะขนถ่ายสินค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกขึ้นเรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นำร่องบอกกล่าวแก่นายเรือถึงการกระทำผิดเช่นนั้น เมื่อได้บอกกล่าวแล้ว นายเรือผู้นั้นยังพยายามกระทำฝ่าฝืน ผู้นำร่องมีอำนาจกักเรือนั้นไว้รอคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต่อไป”

กรณีมีการกระทำผิดพระราชบัญญัติศุลกากรเกิดขึ้น ผู้นำร่องจะทำการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อระงับเหตุการกระทำผิดนั้น

๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากร และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถ้อยคำต่อ ไปนี้ ถ้าไม่แย้งกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกำหนดไว้ต่อไปนี้ คือ

คำว่า พนักงานเจ้าหน้าที่หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งได้ตั้งแต่งให้มีหน้าที่เฉพาะการหรือพนักงานใดซึ่งกระทำหน้าที่โดยเฉพาะในกิจ การตามหน้าที่ของตนโดยปรกติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จึงหมายถึงพนักงานศุลกากร ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานศุลกากรใด ๆ ซึ่งได้ตั้งแต่งให้มีหน้าที่เฉพาะการ เช่นพนักงานศุลกากรที่ปฎิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งปกติแต่ได้รับมอบหมายให้ไปปฎิบัติหน้าที่ในตำ แหน่งอื่น ถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นนั้น

 

(๒) พนักงานศุลกากรใด ๆปฎิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในกิจการตามหน้าที่ของตนโดยปกติถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนั้นและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎ หมายและระเบียบปฎิบัติที่กำหนด