บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าทางบกกับจีนตอนใต้

การค้าทางบกกับจีนตอนใต้

นโยบายการค้าของจีน

ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพทั้งด้านการทหาร การเศรษฐกิจและมีการเมืองระหว่างประเทศ โดยได้กำหนดนโยบายชัดเจนในการเข้ามามีบทบาทในฐา นะประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจและขนส่งของภูมิภาคโดยจีนมีพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศพม่า, ลาว, และเวียตนาม ด้านมณฑลยูนานและกวางสีของจีน การเชื่อมโยง การขนส่งกับจีนทางถนนต้องอาศัยพม่าหรือลาว เพื่อเข้ามายังไทยตามนโยบาย “LOOK SOUTH” จีนมีความต้องการในการเชื่อมโยงทางขนส่ง และเศรษฐ กิจกับประเทศอาเซียน เพื่อเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารจีนจึงเป็นคู่ค้า และคู่แข่งในทางการค้ากับประเทศในอาเซียน สำหรับยุทธศาสตร์ของจีน กำหนดให้เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของแคว้นยูนานเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะ วันตกเฉียงใต้โดยวางยุทธศาสตร์ให้เมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง ในเขตปกครองตน เองสิบสองปันนา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เส้นทางบกและทางแม่น้ำโขงเชื่อม โยงการค้าและการขนส่งกับประเทศโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศอาเซียนขณะเดียวกันจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ โดยกำหนด ให้เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกลางสี ซึ่งอยู่ติดกับกรุงฮานอยของเวียตนามเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเวียตนามเพื่อเข้าสู่ตลาดอินโดจีนและอาเซียนอีกทางหนึ่ง

การค้าไทย-จีน

จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศสำหรับไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนประมาณ ๑,๒00 ล้านเหรียญสหรัฐ จีนได้กำหนดนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ GREAT WESTERN DEVELOPMENT STRATEGY เป็นนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกคือ มณฑลยูนาน และกวางสี (แต่ไทยถือว่าอยู่ในภาคใต้ของจีน) จีนได้ให้ความสำคัญในการใช้เป็นฐานรุกเข้ามาในตลาดไทยและอาเซียนโดยจีนมีนโยบายตั้งเป้าว่าภายใน ค.ศ. ๒0๒0 จะทำให้ ASIAN เป็นตลาดเดียวกับจีน โดยใช้ข้อตกลง FTA จีน-อาเซียนซึ่งภาษีจะเป็นอัตราศูนย์ โดยจะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดภายในของจีน (DOMESTIC MARKET) สำหรับสินค้าขาออกผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน ซึ่งเป็นการขนส่งผ่านแม่น้ำโขง เป็นสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยางแผ่น ลำไยแห้ง น้ำมันพืชและผลไม้สด เป็นต้น สำหรับสินค้าขาเข้าเป็นพืชจากจีน เช่น ผัก ผลไม้ และกระเทียม เป็นต้น

เส้นทางขนส่งสินค้า ไทย-จีน

๑ เส้นทาง RW ผ่านด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต้องผ่านเข้าประเทศพม่าที่เมืองท่าขี้เหล็ก และผ่านถึงเมืองจิ่งหง (JING HONG) หรือเชียงรุ่งในเขตปกตนเองสิบสองปันนา

๒ เส้นทาง RE ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต้องผ่านเข้าประเทศลาว ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว และผ่านเข้าจีนต่อไป

๓ เส้นทางขนส่งทางแม่น้ำโขงผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน แม่น้ำโขงในภา ษาไตลื้อเรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง หรือที่คนจีนเรียกว่า หลางชานเจียงมีความยาว ๔,๙0๙ Km. ภายใต้ข้อตกลงการพัฒนาแม่น้ำโขงของ GMS ประเทศจีนได้พัฒนาระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือสินค้าในแม่น้ำโขงสำหรับท่าเรือหลักของจีน คือท่าเรือกวนเล่ย ที่เมืองจิ่งหงหรือเชียงรุ่ง ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ตลอดทั้งปี มายังท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๔  เส้นทางขนส่งข้ามแม่น้ำโขงผ่านประเทศลาวและประเทศเวียตนามเข้าประเทศจีนเป็นการขนส่งทางถนน โดยมี ๔ เส้นทางสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย

ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ เข้าประเทศลาวและใช้เส้นทางหมายเลข ๑๓เดินทางไปทางทิศใต้ ถึงแขวงบอริคำไซ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข๘ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแขวงบอริคำไซเดินทางเข้าประเทศเวียตนามต่อไป

๔.๒ ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ

เข้าประเทศลาวที่เมืองปากซัน แขวงบอริคำไซแล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๘ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแขวงบอริคำไซ เดินทางเข้าประเทศเวียตนามได้เช่นเดียวกัน

๔.๓ ผ่านด่านศุลกากรนครพนม

ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๓ เข้าประเทศลาวที่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วนแล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ เดินทางเข้าประเทศเวียตนามต่อไป

สำหรับเส้นทางหมายเลข ๑๒ คาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญเพราะมีความลาดชันน้อยกว่าเส้นทางหมายเลข ๘

๔.๔ ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร

ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ เข้าประเทศลาวที่ แขวงสะหวันเขตแล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๙ เดินทางเข้าประเทศเวียตนามต่อไป

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางคือผ่านด่านศุลกากรพิบูลมังษาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่แขวงจำปาสักของประเทศลาว จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข๑๓เดินทางไปทางทิศเหนือแล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๙ เดินทางเข้าประเทศเวียตนามได้เช่นเดียวกัน

เมื่อเดินทางข้ามดินแดนของประเทศลาวถีงประเทศเวียตนามแล้ว ต้องใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ของเวียตนามเดินทางไปทางทิศเหนือผ่านกรุงฮานอยถึงชายแดนจีนที่ด่านโยวยีกวน หรือด่านมิตรภาพของจีน โดยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งกับเมืองนานหนิง มณฑลกวางสีของจีนต่อไป