บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร

ดัชนีบทความ
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร

เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร มี ๒ประเภทดังนี้

๑ คลังสินค้าทัณฑบน

กำหนดขึ้นเพื่อเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้านำเข้าโดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรด้วย จึงมีความแตกต่างจากคลังสินค้าทั่วไปโดยสามารถเก็บสินค้านำเข้าได้นานกว่าและนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยไม่ต้องนำออกทั้งจำนวนที่นำเข้าและชำระภาษีอากรเฉพาะส่วนที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หากมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องส่งกลับออกไปต่างประเทศจะได้รับสิทธิงดเว้นอากรขาเข้าและขาออกจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า นอกจากนี้ยังสามารถประกอบการในคลังสินค้าทัณฑบน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) เป็นต้น

๒ เขตปลอดอากร

หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาห กรรม พาณิชย์กรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้นคลังสินค้าทัณฑบนจึงมีลักษณะเป็นคลังสินค้าเดี่ยวเพื่อรับฝากสินค้า หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตร่วมกับวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งออกไปต่างประเทศหรือเป็นคลังสินค้าทัณฑบนประเภทอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนด แต่หลายคนเข้าใจว่าเขตปลอดอากรเป็นเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรประ เภทเดียวกับคลังสินค้าทัณฑบนแต่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าคลังสินค้าทัณฑบนและมีระบบควบคุมทางบัญชีเข้มงวดน้อยกว่าคลัง สินค้าทัณฑบน จึงสามารถอำนวยความสดวกในการโอนย้ายวัตถุดิบระหว่างโรงงานที่อยู่ในเขตปลอดอากรเดียวกัน แต่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร เขตปลอดอากรมีความแตกต่างที่สำคัญจากคลังสินค้าทัณฑบน ดังนี้

๑ การจัดตั้งเขตปลอดอากรถือเป็นโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือการพณิชยกรรมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประ กอบการที่ต้องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดอา กรโดยผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อรักษาสภาพ แวดล้อมและสามารถอำนวยความสดวกกับผู้ที่จะเข้ามาประกอบการในเขตปลอดอากร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีลักษณะอย่างเดียวกับนิคมอุตสาห กรรมแต่มีข้อแตกต่างที่การขอจัดตั้งและการบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมต้องเป้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอยู่ในการกำกับควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือการพณิชยกรรมบางแห่งที่ตั้งก่อน อาจขออนุมัติจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรภายหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยกำหนดให้เป็นเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรต่อไป