บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี

ดัชนีบทความ
การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๕๑

สินค้าที่ส่งจากเขตประกอบการเสรี(เขตอุตสาหกรรมส่งออก)แห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) อีกแห่งหนึ่งเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อสินค้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมเป็นการขายสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แต่เมื่อพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งไทยฯ ซึ่งเป็นกฎ หมายเฉพาะที่กำหนดระบบการจัดเก็บภาษีอากรเป็นพิเศษแตกต่างจากประมวลรัษ ฎากรซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป โดยบัญญัติให้ของที่นำเข้ามาในเขตประกอบการเสรีได้ รับยกเว้นภาษีอากรโดยกฎหมายได้ถือปฏิบัติให้เขตประกอบการเสรีมีสภาพเสมือนบริเวณนอกราชอาณาจักรสำหรับภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทซึ่งเป็นการยึดหลักพื้นที่เป็นสำคัญ ดังนั้น การส่งสินค้าดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร

_________________________

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ได้มีหนังสือที่ อก ๕๑๐๑(๒).๒/๑๙๔๗  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการส่งสินค้าออกจากเขตอุตสาห กรรมส่งออกแห่งหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่ง สรุปความได้ว่า บริ ษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้ทำการขายสินค้าที่ผลิตในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือให้กับบริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิกส์(สิงคโปร์)จำกัด โดยตกลงให้บริษัท มูราตะฯ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งสินค้าดังกล่าวให้กับบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาห กรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อนำสินค้านั้นไปผลิตและส่งออกให้กับบริษัท มูราตะฯ (สิงคโปร์) จำกัด ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว กรมสรรพากรเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาห กรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศ โดยถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น การที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาห กรรมส่งออกได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาห กรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่งตามคำสั่งของผู้ซื้อ จึงถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) และมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นการส่งออกตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๔) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้นภา ษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขายสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๐ แห่งประมวลรัษฎากร แต่ กนอ. เห็นว่าพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ เป็นกฎหมายเฉพาะที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกในเขตอุตสาห กรรมส่งออกด้วย เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงได้กำหนดระบบการจัดเก็บภาษีอากรเป็นพิเศษสำหรับของที่นำเข้ามาในเขตอุตสาห กรรมส่งออกให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรเสมือนหนึ่งเป็นบริเวณนอกราชอาณาจักรเพราะของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก รวมถึงของที่นำออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่งด้วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ (ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตหรือวัตถุดิบ และหากต่อมาของเหล่านี้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรก็จะได้รับยกเว้นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จึงเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติให้เขตอุตสาหกรรมส่งออกมีสภาพเสมือนบริเวณนอกราชอาณาจักรสำหรับภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย อันเป็นการยึดหลักเขตพื้นที่เป็นสำคัญซึ่งคณะ กรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) ได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมฯมีเจตนารมณ์ยึดหลักยก เว้นของที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประ กอบการค้าเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญโดยไม่มุ่งเน้นว่ากรรมสิทธิ์ในของจะเป็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกหรือไม่ ของที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแม้มิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลดังกล่าวก็จะได้รับยกเว้นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ย่อมทำให้เห็นชัดเจนถึงการยึดหลัก เขตพื้นที่ ในการยกเว้นภาษีอากรสำหรับเขตอุตสาหกรรมส่งออก (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ทบทวนข้อหารือเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรกรณีการจำหน่ายเครื่อง จักรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก)