บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน

ดัชนีบทความ
การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน

ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและให้ความร้อนสูงมาทดแทนการใช้ถ่านและฟืนในการหุงหาอาหาร และเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพของประ ชาชน จึงต้องการให้ประชา ชนใช้ก๊าซหุงต้มในราคาถูก ดังนั้นรัฐจึงได้มีการตรึงราคาก๊าซ LPG ที่จำหน่ายในประ เทศไว้ที่ระดับ ๓๓๓ เหรียญสห รัฐต่อตัน หรือประมาณ ๑๐ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อรวมเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าการตลาด และภาษีแล้ว ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ระดับ ๑๘.๑๓ บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านเป็น ไป ตามราคาตลาดโลก เช่น ลาว ราคา ๔๗.๓๑ บาทต่อกิโลกรัมพม่าราค๓๙.๐๐ บาทต่อกิโลกรัม กัมพูชา ราคา ๔๐.๐๒ บาทต่อกิโลกรัมและเวียด นาม ราคา ๔๗.๙๐ บาทต่อกิโลกรัม

จากการที่รัฐกำหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ในระดับต่ำเป็นเวลายาวนานประกอบกับราคาน้ำมันสูงขึ้น จึงมีการนำ LPG ไปใช้ในภาคขนส่ง จึงส่งผลให้ความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกินกว่าขีดความสามารถในการผลิตของประเทศจนต้องมีการนำเข้าตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ก๊าซ LPG ในประ เทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๑ ให้จ่ายเงินชดเชยราคา LPG จากการนำเข้าตามปริมาณสัดส่วนที่ขาดตั้งแต่เดือน มี นาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และต่อมาได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพิ่มการจัด หาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเพื่อลดการนำเข้า โดยให้จ่ายเงินชดเชยแก่โรงกลั่นน้ำมันที่นำก๊าซ LPG ออกมาจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในประเทศ การจ่ายชด เชยราคาก๊าซ LPG ดังกล่าวใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าวทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีภาระในการจ่ายชดเชยก๊าซ LPG เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ายเงินชดเชยก๊าซ LPG ไปแล้ว จำ นวน ๘๘,๓๓๓ ล้านบาท

ในกระบวนการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG จะขนส่งก๊าซ LPG จากผู้ผลิตหรือผู้นำ เข้าไปยังอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งขนส่งไปยังคลังก๊าซเพื่อขายไปให้อุตสาหกรรม สถานีบริการ และโรงบรรจุก๊าซที่โรงบรรจุก๊าซจะทำการบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มจากนั้นถังก๊าซหุงต้มที่บรรจุแล้วจะขนส่งไปยังร้านจำหน่ายก๊าซและขายปลีกให้กับผู้ใช้ก๊าซตามครัวเรือนต่อไป ประเทศไทยขณะนี้มีโรงบรรจุก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ ๔๔๘ แห่งและอยู่ในจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด รวม ๑๗๔ แห่ง

การมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ผ่านพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเหล่านี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีการลัก ลอบส่งออกทางทะเลไปประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดเป็นต้น สำหรับเหตุจูงใจให้มีการลักลอบขนถังก๊าซหุงต้มออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เนื่องจากความแตกต่างของราคาขายปลีกในประเทศถูกกว่าราคาขายปลีกในประเทศเพื่อนบ้านมากและเมื่อใช้ก๊าซหมดถังแล้วก็จะนำถังก๊าซหุงต้มดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำรุงรักษาและบรรจุก๊าซใหม่แล้วหมุนเวียนลักลอบนำกลับออกไป จึงมีลักษณะอย่างเดียวกับการจำหน่ายก๊าซภายในประเทศแต่มีข้อแตกต่างที่ผู้ได้รับเงินชดเชยก๊าซ LPG กลับเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้ รับเงินชดเชยก๊าซ LPG

ปัญหาการลักลอบส่งออกนำก๊าซหุงต้มไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านเท่ากับประเทศต้องสูญเสียเงินชดเชยราคานำเข้าก๊าซ LPG ให้กับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากการลักลอบส่งออกก๊าซหุงต้มบรรจุถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม ไปจำ หน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ๑ ถังประเทศต้องสูญเสียเงินชดเชยก๊าซ LPG ๔๔๐บาท ดังนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินงบประมาณของประเทศที่ใช้ในการชดเชยก๊าซ LPG จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้มงวดในการป้องกันมิให้มีการลักลอบส่ง ออกก๊าซหุงต้มตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับผู้ประสงค์ส่งออกก๊าซ LPG โดยถูกต้อง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ด้วย

ข้อมูล : เรื่องมาตรการกำกับดูแลการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน