บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักรประหยัดพลังงาน

ดัชนีบทความ
การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักรประหยัดพลังงาน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักรประหยัดพลังงาน

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ ๒๕๓๐ ข้อ๒ (๒) ให้ลดอัตราอากรแก่เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓ /๒๕๕๕ ดังนี้

() เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดให้ลดอัตราอากรตาม (.)หรือ(.) แล้วแต่อัต ราใดคำนวณได้เป็นเงินต่ำกว่า

(.) ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร

(.) ในกรณีที่ต้องเสียอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ ๕

การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของได้รับการลดอัตราอากรตาม () ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานที่อยู่ในข่ายได้รับการลดอัตราอากรต้องเป็นชนิดและประเภท และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() นำของเสียหรือพลังงานปล่อยทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานได้อีก

() ใช้แหล่งพลังงานอื่นทดแทนพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

() เสริมหรือทดแทนเครื่องจักรเดิมหรือกระบวนการเดิม เพื่อให้ประหยัดพลัง งาน

() เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานต้องมีระยะเวลาคุ้มทุนไม่เกินเจ็ดปีนับแต่วันเริ่มใช้งาน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมกำหนด

() เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถลดมลพิษที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตหรือแหล่งกำ เนิดมลพิษนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สิน รวมทั้งเครื่อง มือที่ใช้วิจัย วิเคราะห์ ตรวจวัด และติดตามผลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องเป็นชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้