บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับ CKD รถยนต์

ดัชนีบทความ
การลดอัตราอากรสำหรับ CKD รถยนต์
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การลดอัตราอากรสำหรับ CKD รถยนต์

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ ๒๕๓๐ ข้อ๒ (๕) ให้ลดอัตราอากรแก่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำ เข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

() ให้ลดอัตราอากรแก่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่๘๗ดังต่อไปนี้

(.) ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๒ ประ เภท ๘๗.๐๔(เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท ๘๗.๐๕ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๒๐

(.) ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓ และประเภท ๘๗.๐๔(เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากร ลงเหลือร้อยละ ๓๐

(.) ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท ๘๗.๐๖ สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ ดังต่อไปนี้

(..) แทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐

(..) ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท๘๗.๐๒ ยานยนต์สำหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ใช้บังคับกับการนำเข้าหม้อน้ำ ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางในกระจกนิรภัยดรัมเบรคหน้า และหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบ แบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด

(..) รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓ รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภท ๘๗.๐๔ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๓๐

(..) รถยนต์หรือยานยนต์อื่น ๆ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๒๐

การลดอัตราอากรและของที่ได้รับการลดอัตราอากรตาม () ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ให้กำหนดความหมายของคำ ดังต่อไปนี้

() ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากร หมายถึง ผู้นำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์

() แบบ (model) หมายถึง คุณลักษณะของรถยนต์หรือยานยนต์ในส่วนของรูปร่าง ระบบเกียร์ หรือขนาดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน

(.) รูปร่างของรถยนต์ หมายถึง รูปร่างภายนอกของตัวถังที่ประกอบจากชุดช่วยจับยึดหลักของการประกอบตัวถัง ( main assembly jig) ตัวเดียวกันรวมถึงรูป ร่างของประตูรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง ๒ ประตู รถยนต์นั่ง ๔ ประตู รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (station wagon) เป็นต้น

(.) ระบบเกียร์ หมายถึง เกียร์ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์แบบใดแบบหนึ่ง เช่นเกียร์อัตโนมัติ เกียร์ ๔ จังหวะความเร็ว (4 speeds) หรือเกียร์ ๕ จังหวะความเร็ว (5 speeds) เป็นต้น