บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหาย

การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหาย
หรือใช้ไม่ได้ที่เกิดจากการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำไปทำลาย

๑ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ ๒๕๓๐

(.) เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ไม่ว่าการทำลายดังกล่าวจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก

() ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓ /๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐

ข้อ ๓๗ เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ไม่ว่าการทำลายดังกล่าวจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก

(.) ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย

() ผู้ขอทำลายต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

(.) เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ต้องเกิดหรือเป็นของที่ใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น

(.) ก่อนการนำเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ผู้ขอทำลายยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น

() ให้ผู้ขอทำลายจัดทำคำร้องขอทำลายโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “F” ก่อนการทำลายเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลคำร้องขอทำลาย ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๘