บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ดัชนีบทความ
การยกเว้นอากรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การยกเว้นอากรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ๒๕๓๐ กำหนดให้ยกเว้นอากรสำหรับของ ดังนี้

(๑๕) ของดังต่อไปนี้

(๑๕.) ของ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่าจะสำเร็จรูปแล้วหรือไม่ ของของตามรายการดังต่อไปนี้

(๑๕.) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะสำเร็จ รูปแล้วหรือไม่และไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของตามที่กำหนด (ตรวจสอบข้อมูลชนิดของในประกาศกระทรวงการ คลัง)

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๑๕) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร หมายถึง ผู้นำของเข้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

() ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรจะต้องให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตรวจ สอบและรับรองสูตรการผลิต และต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

() ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่จะได้รับการยกเว้นอากร ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอ นิกส์เสียก่อนว่านำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบตามสูตรการผลิตตาม ()

() ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรต้องนำของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับการยกเว้นอากร มาผลิตหรือประกอบเป็นของครบชุดสม บูรณ์ตามสูตรการผลิตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าหากมีเหตุขัดข้องหรือ อุปสรรคอันใดต้องรายงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดหนึ่งปี ยกเว้นในกรณีที่ของ หรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองไม่สามารถผลิตหรือประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ได้ต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ ทันที และต้องส่งกลับออกไป หรือทำลาย หรือดำเนินการอย่างอื่นตามแต่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร

() สูตรการผลิตที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและรับรองแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้สามารถดำเนินการต่อไปได้”

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่๖๓/๒๕๕๕

กำหนดให้ของที่ได้รับลดอัตราอากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการที่กำหนดในข้อ ๕๘โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร หมายถึง ผู้นำของเข้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรจะต้องให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตรวจ สอบและรับรองสูตรการผลิต และต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

(.) ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่จะได้ รับการยกเว้นอากร ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์เสียก่อนว่านำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบตามสูตรการผลิตตาม (.)

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรต้องนำของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประ กอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับการยกเว้นอากร มาผลิตหรือประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ตามสูตรการผลิตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำเข้า หากมีเหตุ ขัดข้องหรืออุปสรรคอันใด ต้องรายงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดหนึ่งปี ยกเว้นในกรณีที่ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองไม่สามารถผลิตหรือประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ได้ต้องแจ้งให้กรมศุล กากรทราบทันที และต้องส่งกลับออกไป หรือทำลาย หรือดำเนินการอย่างอื่นตามแต่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร