บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับยุทธภัณฑ์

ดัชนีบทความ
การยกเว้นอากรสำหรับยุทธภัณฑ์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การยกเว้นอากรสำหรับยุทธภัณฑ์

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๑

กองทัพอากาศ โดยกรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ได้ทำสัญญาซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบประกอบถังน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น FTS33H2 จำนวน 1 คัน จากบริษัท ส. จำกัด โดยมีข้อตกลงซื้อขายว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายรถยนต์สงครามโดยกำหนดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอด จนค่าภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว แต่ไม่รวมค่าอากรศุลกากรขาเข้าประ เทศไทย ต่อมาบริษัท ต. จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย โดยมีบริษัท ส. จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย ได้มายื่นคำร้องขอยกเว้นอากร โดยอ้างว่ารถยนต์คันดังกล่าวจำเป็นต้องนำเข้าโดยบริษัท ต. จำกัด ซึ่งเมื่อบริษัท ส. และกอง ทัพอากาศได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์สงครามดังกล่าวแล้ว บริษัท ต. จะเป็นผู้ดำ เนินการนำรถยนต์สงครามดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพ อากาศใช้ในราชการทหาร

ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฯ กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการเป็นของที่ได้รับยกเว้นอากร ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะยกเว้นอากรให้แก่ยุทธภัณฑ์โดยมิได้มุ่งพิจารณาถึงคุณสมบัติบุคคลผู้นำเข้า ทั้งนี้แม้ว่าจะมีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณายุทธ ภัณฑ์ไว้ก็ตาม แต่ประมวลระเบียบปฏิบัติ ศุลกากร ฯ ก็เป็นเพียงคำสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเท่านั้น ย่อมไม่อาจนำมาอ้างเพื่อลบล้างบทบัญญัติของกฎหมายได้ ดังนั้น เมื่อรถยนต์สงคราม ฯ เป็นยุทธภัณฑ์ที่นำเข้ามาใช้ในทางราชการ จึงย่อมได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และเมื่อบริษัท ต. เป็นผู้นำเข้ารถยนต์สงคราม ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ดังนั้น บริษัท ต. จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรขาเข้าอันถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามพระ ราชบัญญัติศุลกากร ฯ ดังนั้นแม้บริษัท ต. จะมิได้เป็นคู่สัญญากับกองทัพอากาศ แต่มีบริษัท ส. ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุของบริษัท ต. ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกองทัพ อา กาศ บริษัท ต. จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรขาเข้า และเมื่อรถยนต์สงครามดัง กล่าวเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ ย่อมได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรฯ

_____________________________