บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากของภายในประเทศ

การยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากของภายในประเทศ

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ยกเว้นอากร สำ หรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศหรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎ หมายอื่น เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี แล้วนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ดังนี้

“ข้อ ๓ ให้ของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) .. ๒๕๕๕ ได้รับการยกเว้นอากรดังต่อไปนี้

(๑)......................

(๑๘) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศหรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบ การเสรีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ”

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่๖๓/๒๕๕๕

กำหนดให้ของที่ได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการที่กำ หนดในข้อ๖๑โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

() การนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบ การเสรี ให้ผู้นำสินค้าภายในประเทศดังกล่าวจัดทำคำร้องขอนำเข้าในเขตอารักขาศุล กากรโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “T”ก่อนการขนย้ายของมายังเขตปลอด อากรหรือเขตประกอบการเสรี

() ในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีโดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

(.) ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรียื่นคำร้องขอยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้นำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีนั้น

(.) โดยให้ยื่นหนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยก เว้นอากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีเอกสารแสดงวิธีการใช้วัตถุดิบและบัญชีรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิต ผสมประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการยกเว้นอากรไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรหรือ เขตประกอบการเสรีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐานการนำเข้า-

ส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หลักฐานการเบิกจ่ายและใช้ไปซึ่งวัตถุดิบและหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนบัญชีควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(.) เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับหนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการสำนักงานหรือนายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติวิธีการใช'วัตถุดิบในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะมีหนังสือแจ้งการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบ

() ในการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการ เสรีเข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

(.) ให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีจัด ทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีทางอิเล็ก ทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “C” ก่อนการขนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(.) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศให้บัน ทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษระบุเป็น๓๓๒และ

(.) การสำแดงพิกัด ราคา และของ ตามใบขนสินค้าเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม

(..) ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งได้ปล่อยผลิตภัณฑ์นั้นออกไปจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

(..) ให้ใช้ราคาตามสภาพของผลิตภัณฑ์ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(..) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถ้ามี) ที่ใช้อยู่ในวันที่นำผลิตภัณฑ์นั้นออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(.) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นวัตถุดิบได้นำเข้ามาในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบ การเสรีตามคำร้องขอนำเข้าในเขตอารักขาศุลกากร ในข้อ () เท่านั้น”