บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของมาตรา๑๙ทวิและของที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุน

การยกเว้นอากรสำหรับของมาตรา๑๙ทวิและของที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุน

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ๒๕๓๐ กำหนดให้ยกเว้นอากร สำหรับของ ดังนี้

“ข้อ ๓ ให้ของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) .. ๒๕๕๕ ได้รับการยกเว้นอากรดังต่อไปนี้

(๓.๑)....................

(.) ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้ว และภายหลังได้มีการส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้

(..) ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่ง ออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุล กากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓ ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่เกินหนึ่งปี

(..) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนการยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ของที่นำเข้ามาตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘).ศ ๒๕๔๓

() ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งหรือนำของนั้นหรือของที่ผลิต ผสม หรือประกอบด้วยของนั้นออกนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

() ต้องนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นคำร้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจการและสถานที่ตั้งเลขทะเบียนการค้า ประเภทของกิจการที่ประกอบ รายละเอียดของของ และวันนำเข้า

() ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต้องจำหน่ายให้แก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกโดยมีหลักฐานยินยอมจากหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์อยู่เดิม

() ของตาม ()และ ()ต้องส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเว ลาหนึ่งปีนับแต่วันนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน แต่อธิบดีกรมศุลกากรอาจจะขยายระยะเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่๖๓/๒๕๕๕

กำหนดให้ของที่ได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการที่กำหนดในข้อ ๓๖โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ ๓๖ ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้ว และภายหลังได้มีการส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้

() ของที่นำเข้ามาใช'ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓ ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่เกินหนึ่งปีให้ผู้นำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิ เล็กทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๖

() ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎ หมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ให้ผู้นำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๗

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่นำเข้ามาตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓

(..) ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งหรือนำของนั้นหรือของที่ผลิต ผสม หรือประกอบด้วยของนั้นออกนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำ หนดเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

(..) ต้องนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นคำร้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจการและสถานที่ตั้งเลขทะเบียนการค้า ประเภทของกิจการที่ประกอบรายละเอียดของของ และวันนำเข้า

(.) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎ หมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต้องจำหน่ายให้แก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกโดยมีหลักฐานยินยอมจากหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์อยู่เดิม

(.) ของตาม (.) และ (.) ต้องส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน แต่อธิบดีกรมศุลกากรอาจจะขยายระยะเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้