บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า

ดัชนีบทความ
กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า

1. หลักการทั่วไปในการตรวจสินค้า

1.1 การตรวจสินค้าให้กระทำ   ณ  ท่าหรือ  ที่  หรือสนามบินสุวรรรณภูมิ ที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่า มีชื่อส่งของถึง

1.2 เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากร ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร/นำเข้าไปในเขตประกอบการค้าเสรี   (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)  หรือขนย้ายสินค้าจากที่ทำการศุลกากร แห่งหนึ่งไปยังที่ทำการศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง ให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าเช่นเดียวกับข้อ  1.1

หมายเหตุ             (1) สำหรับการถ่ายลำทางอากาศยานต่อเรือ    ให้ตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จำนวน และลักษณะหีบห่อถูกต้องตรงกัน ให้มัดลวดประทับตรา กศก.  ที่หีบห่อ หรือที่รถตู้ทึบ (Close Van) หรือที่คอนเทนเนอร์ (คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 52/2547)

(2) การขนย้ายของนำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปให้สุ่มตรวจรายละเอียดของตามความเหมาะสมโดยขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานศุลกากรประจำท่า แล้วให้ดำเนินการร้อยแถบเหล็ก (CRC) หรือมัดลวดประทับตรา กศก.  ที่หีบห่อหรือที่รถตู้ทึบ และก่อนการขนย้ายให้ลงสมุดทะเบียนแล้วโทรศัพท์หรือวิทุโทรสาร (Fax) หรือโดยวิธีอื่นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปทราบเพื่อติดตามควบคุมของต่อไป (ประมวลฯ ข้อ 5 02 02 08)

(3) การขนย้ายของนำเข้าเพื่อนำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน   ประเภทโรงผลิตสินค้า   ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าหรือที่นำของเข้า  พิจารณาเปิดดูชนิดของให้ตรงตามสำแดงในใบขนสินค้าและให้ปฏิบัติ ทำนองเดียวกับการขนย้ายของนำเข้าเพื่อนำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (ประมวลฯ ข้อ 5 02 07 05)

(4) การขนย้ายของนำเข้าเพื่อนำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร การควบคุมทางศุลกากรจะใช้วิธีการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง โดยใช้วิธีมัดลวดประทับตราตะกั่ว  กศก. (ประกาศกรมศุลกากรที่ 8/2549)

(5) การขนย้ายของนำเข้าเพื่อนำเข้าเก็บในเขตประกอบการค้าเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ให้ขนส่งตามเส้นทางและรูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมและใช้วิธีการควบคุมทางศุลกากรเท่าที่จำเป็น โดยใช้วิธีมัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. และให้หน่วยงานประจำท่านำเข้าบันทึกเลขที่ใบขนสินค้า จำนวนหีบห่อ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ  วัน  และเวลาที่ขนย้ายลงในสมุดทะเบียนแล้วแจ้งทางโทรสาร (Fax) หรือ e-Mail  (ถ้ามี หรือวิทยุ หรือโทรศัพท์) ให้สำนักงานศุลกากรประจำนิคมอุตสาหกรรมทราบ เพื่อติดตามและควบคุมของต่อไป

2. การตรวจสอบสินค้าที่มีคำสั่งไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ

2.1 ไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจปล่อยทางศุลกากร

2.2 ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอื่น ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นก่อนการนำของออกจากโรงพักสินค้าด้วย

2.3 ขั้นตอนการส่งมอบของให้กับผู้นำของเข้า

(1) ให้ผู้นำของเข้าติดต่อรับสินค้ากับโรงพักสินค้า โดยแจ้งเลขที่ ใบตราส่ง ให้เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าทราบ และให้โรงพักสินค้าทำการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งมอบให้ตรงตามข้อมูลการสั่งปล่อย

(2) ในกรณีสินค้าที่จะส่งมอบแก่ผู้นำของเข้าไม่ตรงตามข้อมูลการสั่งปล่อย หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่โรงพักสินค้าแจ้งหน่วยบริการศุลกากร เพื่อตรวจสอบโดยพลัน

(3) เมื่อโรงพักสินค้า ได้ส่งมอบของให้กับผู้นำของเข้าแล้ว ให้โรงพักสิตนค้าแจ้งข้อมูลการส่งมอบของกลับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

ที่มา: ระเบียบกรมศุลกากรที่ 41/2549 ข้อ 38