บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดนไทย-ลาว

ดัชนีบทความ
การค้าชายแดนไทย-ลาว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การค้าชายแดนไทย-ลาว

๑ ด้านการค้า

ประเทศลาวนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๕0 ของการนำเข้าทั้งหมด แต่เนื่องจากประเทศลาวมีประชากรเพียง ๕- ๗ ล้านคน ทำให้มีปริมาณการค้ามีจำนวนไม่มากนัก ประเทศไทยได้ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร AISP กับประเทศลาว โดยได้รับยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย สำหรับสินค้าส่งออกมายังประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ของลาวคือ กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

๒ การลงทุน

ขณะนี้ประเทศไทยมีการลงทุนในลาวเป็นลำดับ๒รองจากประเทศเวียตนาม โดยเป็นการลงทุนด้านพลังไฟฟ้า ขนส่งโทรคมนาคม ส่วนสาขาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อพึ่งพาวัตถุดิบ แรงงานและพลังงาน เพื่อการบริโภคภายในประ เทศลาวและส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษ AISP

๓ การขนส่ง

ประเทศลาวเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล มีข้อตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทย-ลาว เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ผ่านประเทศไทยและตามนโยบายจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาค จึงต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศลาวให้ประ เทศไทยผ่านดินแดนลาวในฐานะเป็น LAND BRIDGE เชื่อมโยงกับเวียตนามและจีนตอนใต้ โดยมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมไทย-ลาว ภายใต้กรอบ GMS เพื่อเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน