บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา

การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา

๑ ด้านการค้า

เนื่องจากกัมพูชาขาดเส้นทางขนส่งที่ดี ทำให้การส่งออกสินค้าเข้าไปในกัมพู ชามีต้นทุนค่าขนส่งสูง มีผลต่อราคาสินค้าที่ต้องสูงตามค่าขนส่งสินค้านอกจากนี้ตลาดกัมพูชาเป็นตลาดขนาดเล็ก และประชาชนยากจนต่ำกว่ามาตรฐานสากล ไทยได้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาโดยการรับซื้อสินค้าเกษตรตามโครงการ CONTRACT FARMING ยกเว้นอากรสำหรับสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลังและให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร AISP กับ กัมพูชาโดยให้ได้รับยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร ดังนั้นสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชา จึงเป็นพืช ผลทางการเกษตร และสินค้าที่ส่งออกไปกับพูชาเป็นสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อ สร้าง และสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น สำหรับการค้าระหว่างประเทศ กัมพูชาได้รับสถานภาพ MFM ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกาและ ยุโรป

๒ ด้านการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมของกัมพูชายังมีขนาดเล็ก แต่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายการลงทุน โดยอาศัยการได้รับสิทธิ GSP  และ MFM จากประเทศตะวันตกและมีแรงงานราคาต่ำ จึงมีนักลงทุนจากประเทศไทย เกาหลี มาเลเซีย และสิงค์โปร์ เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประเภท LABOUR INTENSIVE ได้แก่ โรงงานสิ่งทอ เสื้อผ้า และการแปรรูปอาหาร การส่งออกส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเวียตนาม ไทย สิงค์โปร์ และจีน แต่เนื่องจากกับพูชายังขาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูป โภค ทำให้การลงทุนจากต่างประเทศมีไม่มากนัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยได้ไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหารที่เมือง เสียมราฐ หรือเสียมเรียบ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนครวัตร และนครธมตั้งอยู่

๓ ด้านการขนส่ง

กัมพูชาไม่มีถนนเชื่อมโยงภายในหรือหากมีก็ไม่อยู่ในสภาพดีที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าได้ ยังจำเป็นต้องพัฒนาเส้นทางจากชายแดนเข้ายังหัวเมืองหลักของกัมพูชาให้มีสภาพดี สามารถขนส่งสินค้าจากไทยไปกัมพูชาได้สะดวก ประ หยัดเวลาและค่าขนส่ง จะทำให้สินค้ามีต้นทุนพอแข่งขันกับสินค้าที่มาจีนและเวียตนามที่เป็นคู่แข่งในตลาดกัมพูชา

๔ เส้นทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ

(๑) เส้นทางผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศที่บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อยู่ตรงข้ามกับเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เป็นเส้นทางขนส่งสิน ค้า โดยรถยนต์บรรทุกจากไทยสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศกัมพูชา โดยไม่ต้องขนถ่ายสินค้าที่ชายแดน สำหรับเส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อเมืองต่างๆของกัมพูชา และผ่านเข้าไปประเทศเวียตนามถึงนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญของเวียตนาม

(๒) เส้นทางผ่านด่านศุลกากรคลองใหญ่ด้านจังหวัดตราด ที่บ้านหาดเล็กอำ เภอดอนใหญ่ ผ่านเข้าไปเกาะกงของกัมพูชา และสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือสีหนุวิลล์ หรือชื่อเดิมกัมปงโสม (KAMPONG SAOM)

(๓) เส้นทางผ่านด่านศุลกากรจันทบุรี ที่บ้านผักกาด อำเภอ โป่งน้ำร้อน ใช้เส้นทางหมายเลข๕ ไปเมืองไพลิน (PAI LIN ) แต่ถนนมีสภาพไม่ดี และจากชาย แดนไทยถึงกรุงพนมเปญ มีระยะทาง ๒๔0 Km.

(๔) เส้นทางจังหวัดสุรินทร์ผ่านด่านศุลกากรช่องจอมที่อำเภอกาบเชิง ผ่านเข้าโอลเสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย ของประเทศกัมพูชา ผ่านเมืองอัลลองเวง (ANLONG VENG) ฐานที่มั่นเก่าของกองกำลังเขมรแดง สามารถเดินทางถึงเมืองเสียมราฐ หรือเรียมเรียบ ที่มีนครวัต นครธม และทะเลสาปเขมร หรือโตนเลสาป

(๕) เส้นทางจังหวัดศรีสะเกษที่ช่องสะงำซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องจอมเช่นเดียวกัน โดยอยู่ตรงข้ามเมืองอัลลองเวง (ANLONG VENG) หากต้องการเดินทางไปเมืองเสียมราฐหรือเสียมเรียบ หากใช้เส้นทางนี้ไกล้กว่าผ่านทางช่องจอมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แต่เส้นทางจากช่องสะงำถึงเมืองอัลลองเวง (ANLONG VENG) เป็นเส้นทางชันกว่าเส้นทางช่องจอมเพราะต้องข้ามเทีอกเขาพนมดงรัก

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างมากโดย เฉพาะการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากจีนและเวียต นามที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าจากไทย นอกจากนี้ยังต้องแข่งขันสินค้าจากมาเลเซียที่สา มารถลดต้นทุนค่าขนส่งสีนค้าโดยขนส่งทางทะเลจากมาเลเซียถึงท่าเรือสีหนุวิลล์โดยไม่ผ่านไทย และยังสามารถขนส่งสินค้าผ่านกัมพูชาเข้าอินโดจีนและจีนตอนใต้ จึงสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งสีนค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับสินค้าของไทยได้