บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอต่ออายุผ่อนผันตามป.คลังฉบับเดิม

ดัชนีบทความ
การขอต่ออายุผ่อนผันตามป.คลังฉบับเดิม
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

การขอต่ออายุผ่อนผันตามป.คลังฉบับเดิม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๕๘๖/๒๕๕๐

เมื่อประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประกาศกรมศุลกากรที่๘๓/๒๕๔๖ลงวันที่๓๑ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับแล้ว หากได้มีการขอใช้สิทธิลดอัตราอากรและผ่อนผันถอดแยกส่วนประ กอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ และการขอต่ออายุผ่อนผันการถอดแยกที่ได้ รับอนุมัติไว้ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับเดิม และได้ปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากรโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว คงเหลือแต่การพิจารณาอนุมัติของรัฐมนตรีเท่า นั้น กระบวนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือขอต่ออายุผ่อนผันที่ได้ดำเนินการมาแล้วย่อมมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ แม้ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวจะมิได้มีบทเฉพาะกาลหรือบทบัญญัติใดรองรับการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีอำนาจพิจารณาคำร้องขอต่อไปได้

กรมศุลกากรได้มีหนังสือที่กค๐๕๑๘/๓๑๕๙ลงวันที่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความว่ากรมศุลกากรได้รับคำร้องจากกลุ่มผู้ประ กอบการอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราอากรโดยขอผ่อนผันถอดแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์และขอต่ออายุการผ่อนผันถอดแยกที่ได้รับอนุมัติไว้ตามประกาศกระทรวง การคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา๑๒แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ ๒๕๓๐(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขในการลดอัตราอากรสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ตามประกาศกระทรวงการ คลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๒ (๕) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖