บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ

ดัชนีบทความ
การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๙-๓๐/๒๕๕๖

กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๓๐๕.๔/๓๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลเกิน ๕๐๐ ตันกรอส อันเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผา สุกของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้า ขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประ ชาชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่า แต่กรมเจ้าท่าเห็นว่า กนอ. ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ๔(๒) แห่งประ กาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผา สุกของประชาชนตามข้อ ๓ (๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไม่มีใบอนุ ญาตใช้ท่าเทียบเรือหรือใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมเจ้าท่าจึงไม่รับคำขออนุญาตดังกล่าวไว้พิจารณานอกจากนี้ กรมเจ้าท่าเห็นว่าแม้ กนอ. จะได้รับอนุ ญาตให้ปลูกสร้างท่าเรืออันเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แต่ใบอนุญาตดังกล่าวให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมภายใต้การควบคุมของ กนอ.เท่านั้น และปัจจุบันศาลปก ครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภา พันธ์ ๒๕๕๕ ว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ได้ปลูกสร้างขึ้นแล้วก่อนได้รับใบอนุ ญาต แต่เนื่องจากการเพิกถอนใบอนุญาตจะส่งผลกระทบในหลายด้าน ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่วินิจฉัยให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวแต่ให้ กนอ.ชำระค่าปรับตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ภายใน  ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา แต่จนถึงปัจจุบัน กนอ. ก็ยังไม่ได้ชำระค่าปรับดังกล่าว

ต่อมา กนอ.ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรมเจ้าท่าว่าการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลดังกล่าวเป็นการที่ กนอ. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อจัดเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่องานด้านอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดก็เป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบาย และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะ วันออกในการควบคุมดูแลของ กนอ. จึงถือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ กนอ. ดำเนินการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดตามที่ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๐๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกได้อีกทั้งการดำเนินกิจการท่าเรือเดินทะเลของ กนอ. เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจ กนอ. สามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  กนอ. จึงสามารถดำเนินกิจการท่าเรือเดินทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้โดยไม่ต้องขอ อนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคมตามข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว