บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ - หน้าที่ 2

ดัชนีบทความ
การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า
กรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา ๖ มาตรา ๑๐และมาตรา ๑๒ แห่งพระ ราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้บัญญัติให้ กนอ. มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการท่าเรือไว้อย่างชัดเจน  จึงขอหารือว่าหาก กนอ. ประสงค์จะประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กนอ. ต้องขออนุญาตประกอบกิจการดัง กล่าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือไม่ และ กนอ. จะมีอำนาจเรียกเก็บค่าภาระทั่วไปได้หรือไม่

ต่อมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มีหนังสือ ที่ อก ๕๑๐๒.๑.๒/๔๘๑๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หารือปัญหาข้อกฎหมายมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กนอ. มีหนังสือขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลต่อกรมเจ้าท่าเนื่องจาก กนอ. ได้ตกลงกับบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ตามสัญญาร่วมดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือระหว่าง กนอ. กับบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดย กนอ. ตกลงให้บริษัทฯ ใช้พื้นที่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยาวประมาณ ๑ ,๐๒๔.๒ เมตร เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือและใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนในการกองเก็บสัมภาระก่อนส่งไปยังโรงงานต่อไป โดยในวันทำสัญญา บริษัทฯ ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่าเรือ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและส่วนที่เป็นถนนหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบกิจการท่าเรือให้แก่ กนอ. และ กนอ. ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการท่าเทียบเรือตั้งแต่วันทำสัญ ญาจนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เว้นแต่สัญญาจะระงับหรือสิ้นสุดลงก่อนวันครบกำหนดสัญญาด้วยเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา  ในกรณีที่บริษัทฯ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและผิดนัดชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และ กนอ. เห็นว่าบริษัทฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ หรือศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน และให้ กนอ. เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจสำหรับสินค้าเทกอง และท่าเทียบเรือทั่วไปสำหรับสินค้าเหลว

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ด ขาด ทรัพย์สินของบริษัทฯ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กนอ. จึงมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดว่า กนอ. มีสิทธิเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือนั้นหรือไม่ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งความเห็นมายัง กนอ. ว่า คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดย่อมมีผลใช้บังคับและทำให้สัญญาระหว่าง กนอ. กับบริษัทฯ เป็นอันเลิกกัน กนอ. จึงมีสิทธิเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือ แม้ต่อมาศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง
ก็ไม่มีผลให้สัญญาที่เลิกกันแล้วกลับมาสมบูรณ์อีกได้
ดังนั้น กนอ. จึงมีหนังสือขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลต่อกรมเจ้าท่า

หลังจากนั้น กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือถึงกนอ.แจ้งว่าไม่สามารถอนุญาตให้ กนอ. ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามที่ขอได้ เนื่องจาก กนอ. ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือหรือใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามข้อ ๔ (๒) แห่งประกาศกระ ทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามข้อ ๓ (๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ฯ อันเป็นเอก สารประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประ กาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ และหาก กนอ. ประสงค์จะประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว ก็จะต้องดำเนินการเพื่อกิจกรรมเฉพาะของตนเท่านั้น

กนอ.ได้มีหนังสือชี้แจงกรมเจ้าท่าว่า การดำเนินกิจการท่าเรือเดินทะเลของ กนอ. เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติให้ กนอ. สามารถจัดทำในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ กนอ. จึงสามารถดำเนินกิจการท่าเรือเดินทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับสัมปทานตามข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฯ  ทั้งนี้ กนอ. เห็นว่า แม้มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญ ญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๒๒ จะมิได้บัญญัติให้ กนอ. ประ กอบกิจการท่าเรือเดินทะเลโดยตรง แต่โดยที่กิจการท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา เปรียบเสมือนเป็นจุดรวมเส้นทางของการขนส่งสินค้าและอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเพื่อการค้าทางทะเล  ดังนั้น การประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลของ กนอ.
จึงเป็นการดำเนินการตามขอบวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ในลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทหนึ่งที่ กนอ. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ฉะนั้น การดำเนินกิจการท่าเรือเดินทะเลจึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติขึ้นเป็นพิเศษให้ กนอ. สามารถประกอบกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ให้ กนอ. ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและที่เกี่ยวข้องไว้หลายคราว ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา