บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ดัชนีบทความ
ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันการค้าชายแดนได้พัฒนาจากเดิมที่เป็นการค้าระหว่างชุมชนหรือจัง หวัดตามแนวชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกันได้เปลี่ยนเป็นการค้ากับชุมชนหรือจังหวัดชั้น ในและการข้ามเขตแดนเพื่อไปค้าขายกับประเทศที่อยู่ในดินแดนถัดไปเนื่องจากได้มีการพัฒนาขยายเส้นทางให้สามารถเชื่อมติดต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและมีการแสวงหาเส้นทางใหม่เพื่อให้สามารถติดต่อค้าขายระหว่างกัน สำหรับการค้าชายแดนด้านอิสานได้พบเส้นทางขนส่งสินค้าโดยเริ่มต้นจากชายแดนที่จังหวัดนคร พนมหรือจังหวัดมุกดาหารข้ามแม่น้ำโขงผ่านดินแดนของลาวเพื่อไปค้าขายกับประ เทศเวียตนามและ/หรือประเทศจีนตอนใต้ นอกจากนึ้ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนมีนโยบายเปิดรับรับการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสรีทางการค้าเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC) รวมทั้งต้องปรับตัวรับการแข่งขันกับสินค้าจากจีนที่มีราคาต่ำกว่า จึงคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม มีผลให้การค้าชายแดนเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่เป็นการค้าเงินสดหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันมาเป็นการค้าผ่านระบบธนาคารสำหรับ การขนส่งสินค้าจะเปลี่ยนเป็นระบบ Container เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย แต่ปัญหาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่เดิม ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ดังนี้

๑ ปัญหาการทำการค้ากับพม่า

ประเทศไทยกับพม่ายังไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนอย่างเป็นทางการ โดยมีเพียงกรอบความตกลงเอเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ประเทศไทยและพม่าร่วมเป็นภาคีสมาชิก แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศพม่า การดำเนินธุรกิจขนส่งของไทยในพม่า จึงเป็นเรื่องความคุ้นเคยและความสามารถเฉพาะตัวในการเข้าถึงกลไกรัฐของพม่ากับการเข้าถึงกลไกชนชั้นผู้นำของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยมีอิทธิพลในบางพื้นที่ของพม่า ที่เรียกเก็บภาษีเถื่อนและเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัย การทำธุรกิจกับพม่าจึงต้องใช้ความสามารเฉพาะตัว นอกจากนี้ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทย-พม่าทางด่านศุลกากรต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการค้าด้วยเงินสดจึงยังคงมีลักษณะเป็นการค้าชายแดน

ภายหลังประเทศพม่าเปิดประเทศแล้วมีหลายประเทศสนใจเข้าไปลงทุนในพม่าทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการค้า หากการค้าทางทะเลขยายตัวมากขึ้น การค้าชาย แดนจะมีบทบาทลดลงเพราะการขนส่งทางบกมีต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงกว่าการขน ส่งทางทะเล นอกจากนี้ในอนาคตพม่าจะเป็นทั้งตลาดสำหรับสินค้าไทยและเป็นเส้น ทางขนส่งสินค้าผ่านไปประเทศอินเดียและประเทศแถบเอเซียตะวันตกจึงต้องมีเส้นทาง ใหม่ที่สามารถจะขนส่งสินค้าโดยระบบคอนเทนเนอร์เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการค้าในอนาคต เช่น เส้นทางใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสา มารถเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกที่ทวายของพม่าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มต้นก่อสร้าง คาดว่าจะเป็นช่องทางการค้าแห่งใหม่ในการติดต่อค้าขายกับอินเดียและเอเชียตะวันตกและเป็นLand- Bridge ระหว่างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังกับท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย ในอนา คตหากมีการพัฒนาเส้นทางให้เชื่อมต่อกับด้านตะวันตกจะสามารถใช้เป็นเส้นทางผ่านไปอินเดียและเอเชียตะวันตก เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางการค้าใหม่ที่สำคัญในอนาคต

๒ ปัญหาการใช้สกุลเงินในการซื้อขาย

ปัญหาเงินสกุลจ๊าต (KYAT) ของพม่ามีอัตราแลกเปลี่ยนไม่แน่นอน โดยอัตราทางการที่เรียกว่า อัตราอ้างอิง SDG ที่ควบคุมโดย IMF อยู่ที่ ๖๒0 บาท ต่อ ๑00 จ๊าต แต่อัตราในทางตลาดที่แลกเปลี่ยนจริงเพียง ๔ บาท ต่อ ๑00 จ๊าต

สำหรับการค้ากับประเทศลาว ที่ลาวพยายามจะให้ไทยใช้เงินกีปเป็นสกุลเงินในการซื้อขายระหว่างประเทศเหมือนกับที่ประเทศเวียตนามใช้ ซึ่งไทยไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะไทยเข้าสู่กระบวนการระบบเงินแบบ FLOATING RATE และที่สำคัญเงินกีบไม่มีเสถียรภาพและไม่เป็นที่ต้องการของนักธุรกิจ

๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคม

ประเทศเพื่อนบ้านยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จึงมีเพียงทางหลวงอาเซียนของ GMS ยังขาดเส้นทางถนนภายใน (INTRA MAINALND) ที่สมบูรณ์ ในการเชื่อมโยงกับท่าเรือที่สำคัญ และเมืองหลักตามแนวชายแดน จึงมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางถนน มีผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจากจีนและเวียตนามที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

สำหรับประเทศมาเลเซียได้ลดต้นทุนค่าขนส่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขันทางการค้า โดยขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือสีหนุวิลล์(SIHANOUK VILE) เป็น PORT LINK โดยไม่ต้องผ่านประเทศไทยเพื่อการกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและประเทศจีน

๔ ปัญหากฎและระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

การขนส่งสินค้าจากด่านศุลกากรแม่สายผ่านพม่าทางท่าขี้เหล็กในรัฐฉาน รัฐบาลพม่าอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทยเข้าไปได้ไกล เพียงประมาณ๕ กิโลเมตรจาก นั้นต้องขนถ่ายสินค้าโดยรถยนต์บรรทุกสินค้าของพม่าซึ่งสินค้าส่วนหนึ่งส่งถึงพม่า แต่ส่วนใหญ่ส่งไปจีนและอินเดีย ทำให้ยุ่งยากในทางปฏิบัติและเพิ่มต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้สูงขึ้น

การขนส่งสินค้าในประเทศลาวมีปัญหาเช่นเดี่ยวกัน โดยประเทศไทยและลาวมีข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของแต่ละฝ่ายเข้าไปในดินแดนในประ เทศ แต่ลักษณะการจราจรของลาวพวงมาลัยอยู่ทางซ้าย เพราะรถต้องขับชิดขวา  สำ หรับรถบรรทุกสินค้าของไทยซึ่งมีพวงมาลัยขวาจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะเข้าไปในลาว โดยตามระเบียบจะต้องมีรถตำรวจนำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า สำหรับประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ใช้รถยนต์พวงมาลัยซ้าย จึงอาจปัญ หาที่ไม่สามารถกำหนดกฎหมายและระเบียบให้เป็นอย่างเดียวกันที่อาจมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย