บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษ เขตการค้าเสรี

ดัชนีบทความ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษ เขตการค้าเสรี
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษ เขตการค้าเสรี

๑ ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐กำหนดให้ลดอัต ราอากร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี แล้วนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ดังนี้

“(๗.) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับอัตราที่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของแต่ละประเทศที่นำเข้าการลดอัตราอากรและการกำหนด ให้ ของที่ ได้รับการลดอัตราอากรตาม (.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

() ของที่จะได้รับการลดอากรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยหรือประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ หรือประ เทศไทยรวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน

ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่กรมศุลกากรกำหนด

() ผู้นำของเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นำเข้ามีการใช้สัดส่วนของวัตถุดิบถูกต้องตรงตาม ()

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่๖๓/๒๕๕๕

กำหนดให้ของที่ได้รับลดอัตราอากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการที่กำหนดในข้อ๑๕โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

() การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่จะได้รับการลดอากรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยหรือประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ หรือประ เทศไทยรวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔o ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน

ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่กรมศุลกากรกำหนด

(.) ผู้นำของเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นำเข้ามีการใช้สัดส่วนของวัตถุดิบถูกต้องตรงตาม (.)

() วิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ตาม (.) เป็นดังนี้

(.) ผลิตภัณฑ์ที่จะขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ต้องมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ดังนี้

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าว มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔0 ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex-Factory) หรือ

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าว มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex-Factory) หรือ

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยรวมกับวัตถุ ดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าวมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex-Factory)

(..) การคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ต้นทุนการผลิตในประเทศ x ๑๐๐ o %ราคาของผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex - Factory)

ความหมายของคำต่างๆในสูตรการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

คำว่าต้นทุนการผลิตในประเทศหมายถึง ผลรวมของมูลค่าวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและ/หรือจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพื่อให้ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นบวกด้วยกำไร

คำว่าต้นทุนค่าแรงหมายถึง ผลรวมของค่าแรง เงินโบนัส และสวัสดิการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

คำว่าต้นทุนการผลิตอื่น ๆหมายถึง ผลรวมของ