บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว

ดัชนีบทความ
เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว

๑ เส้นทางหมายเลข

เริ่มจากชายแดนสปป.ลาวที่ติดกับจีน เป็นถนนระดับมาตรฐานสากล มีขนาดความกว้าง ๘ เมตร และลาดยางตลอดสายแยกจากเส้น R3E ที่บ้านนาเตย (ใกล้บ่อแตน) ผ่านแขวงพงสาลี หลวงน้ำทา อุดมไชยและหลวงพระบาง

๒ เส้นทางหมายเลข ๒

เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง สปป.ลาว - เวียดนามเป็นทางหลวงต่อจากถนนหมายเลข ๓ บริเวณแขวงหลวงน้ำทา ผ่านแขวงพงสาลี เชื่อมต่อกับเส้นทางหมาย เลข ๖ ของเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฟู ซึ่งถนนหมายเลข ๖ ของเวียดนามนี้ เป็นถนนที่มุ่งสู่ เมืองฮานอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

๓ เส้นทางหมายเลข RE หรือ RA หรือเส้นทางหมายเลข ๓ เดิม

ระยะทางรวม ๒๔๗ กิโลเมตร โดยเป็นการพัฒนาเส้นทางหมายเลข ๓ เดิมของลาว เชื่อมไทย ลาว และจีน เริ่มต้นที่ด่านห้วยทราย เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามกับด่านเชียงของ จังหวัดเชียงรายของไทย ผ่านแขวงหลวงน้ำทา สิ้น สุดที่ด่านบ่อเต็นของลาวซึ่งติดกับชายแดนจีน โดยมีรัฐบาลไทย จีน และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้สนับสนุนด้านการ เงิน ทั้งในรูปเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและเงินให้เปล่า

เส้นทางถนน RE จากเชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-สิบสองปันนายังสามารถเชื่อมไปถึงคุนหมิงได้รวมระยะทาง ๑,๘๖๓กิโลเมตร อยู่ในส่วนของประเทศจีน ๖๙0 กิโลเมตร สปป.ลาว ๒๒๘ กิโลเมตร และ ประเทศไทย ๙๔๕ กิโลเมตรซึ่งแนวเส้น ทางเริ่มที่กรุงเทพฯไป พิษณุโลก เชียงราย เชียงของ ข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานเชียงของ-ห้วยทราย เข้าสปป.ลาวที่ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ไปหลวงน้ำทา ผ่านบ่อเต็น แล้วเข้าสู่ประเทศจีนที่บ่อหาน (ม่อฮาน) ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลหยุนหนาน เฉียดเชียงรุ่ง (จีนเรียกว่า จิ่งหง) ก่อนจะไปซือเหมาและสิ้นสุดที่คุนหมิง เมืองหลวงของแคว้นหยุนหนาน

๔ เส้นทางหมายเลข๖

มีระยะทาง 300 กิโลเมตร แยกออกจากถนนหมายเลข ๗ ที่แขวงเชียงขวาง ขึ้นเหนือไปแขวงหัวพันซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองซำเหนือ กับ เมืองสบเสา ติดชายแดนเวียดนาม เส้นทางนี้จึงอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางไปฮานอยในเวียดนาม

๕ เส้นทางหมายเลข ๗

แยกออกจากถนนหมายเลข ๑๓ ตรงใต้แขวงหลวงพระบางไปทางตะวันออกยังเชียงขวางจรดชายแดนเวียดนามเข้าสู่เมืองวินห์ มีความยาวทั้งสิ้น ๒๗0 กิโลเมตร ลาดยางแล้วประมาณ ๑๗0 กิโลเมตร

เส้นทางหมายเลข ๘

ถนนเส้นนี้ติดต่อกับเส้นทางหมายเลข ๑๓  ที่บริเวณทางใต้ของแขวงบอลิคำไซชนแดนกับแขวงคำม่วนและเมื่อเข้าเขตประเทศเวียดนามจะเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข ๑ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของเวียดนามที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาค ใต้ของเวียดนาม และสามารถเดินทางถึงเมืองวินห์และฮาดินซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนกลางของเวียดนาม หากเดินทางต่อไปทางเหนือสามารถเดินทางไปจีนตอนใต้

สำหรับความเป็นมาของถนนหมายเลข ๘ เป็นถนนที่ประเทศฝรั่งเศสสร้างขึ้นในสมัยล่าอาณานิคมในสปป.ลาว และได้ตั้งฐานบัญชาการที่บริเวณบ้านท่งแปในปัจ จุบัน(นับเป็นกิโลเมตรที่ ๑) ซึ่งจากบ้านทุ่งแปไปถึงเวียดนามระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร เป็นพื้นที่โกดังสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเวียดนามไม่มีหมู่บ้านตั้งอยู่เนื่องจาก เป็นเขตป่าสงวน รัฐบาลจึงสั่งย้ายหมู่บ้านให้มาตั้งห่างถนนหมายเลข ๘ ประมาณ ๘-0 กิโลเมตร ทำให้พื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทางเข้าไปในหมู่บ้านเป็นถนนดินตลอดสายที่รถยนต์สามารถเดินทางได้สะดวก

นอกจากนี้มีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๓ ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนคร พนม-เมืองท่าแขกจะสามารถเดินทางจากท่าแขกไปทางเหนือตามถนนหมายเลข ๑๓ แล้วเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข ๘ เข้าสู่ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามที่ใกล้ที่สุดโดยสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมของไทย ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS)