บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่

ดัชนีบทความ
เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๕๐

เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบเรือและคดีถึงที่สุดแล้ว กรรมสิทธิ์ในเรือย่อมตกเป็นของแผ่นดิน แต่โดยที่นายประกันซึ่งขอประกันเรือไปเพื่อซ่อมแซมและเก็บรักษาชั่วคราวระหว่างคดีไม่สามารถส่งมอบเรือคืนให้กับพนักงานสอบสวน ทำให้ไม่สามารถขายเรือของกลางได้ สำหรับเงินที่นายประกันชำระให้แก่พนักงานสอบสวนจำนวน ๓, ๕00, 000 บาท เป็นเงินที่ชำระเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถส่งมอบเรือของกลางได้ตามสัญญาขอประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาชั่วคราวระ หว่างคดี มิใช่เป็นเงินที่ชำระราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในเรือจากการขายของกลาง ตามมาตรา ๑0๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ จึงไม่ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค่าขายของกลาง ผู้แจ้งความนำจับและผู้จับกุมไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลจากเงินส่วนนี้

_____________________

กรมศุลกากรได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๐๓/๔๓๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหากับพวกรวม ๙ คน พร้อมของกลางเรือฟูจิมารูหรือโอเล่ ๗ สัญชาติปานามา ระวาง ๕๒๖ ตันกรอส น้ำมันดีโซลีน (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) จำนวน ๗๔๐,๗๕๒ ลิตร มิเตอร์จ่ายน้ำมันจำนวน ๔ ตัว สายน้ำมันพร้อมหัวจ่ายจำ นวน ๘ สาย วิทยุรับ-ส่ง (มดดำ) จำนวน ๒ เครื่อง และวิทยุ SSB จำนวน ๒ เครื่องที่บริเวณละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ ๑๐๑ องศา ๕๗ ลิปดาตะวัน ออก ห่างจากเกาะช้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๓ ไมล์ทะเล อยู่ในเขตต่อ เนื่องของราชอาณาจักรไทย โดยคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดี ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๙๙๖๗/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๒๕/๒๕๔๕ ให้ลงโทษจำเลยทั้งเก้าคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๓๗ ตรี ฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังมิได้เสียภาษีศุลกากรเข้ามาในราชอาณา จักรให้ริบของกลางทั้งหมด ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับร้อยละ ๓๐ และจ่ายเงินราง วัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมร้อยละ ๒๕ จากเงินที่ได้จากการขายของกลางที่ศาลสั่งริบ คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ๖๗๘๙/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๓/๒๕๔๘ กองบังคับการตำรวจน้ำในฐานะผู้จับกุมและผู้รับมอบอำนาจจากสายลับได้มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๖.๓/๑๙๘๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอรับเงินสินบนรางวัลพร้อมแนบหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๖.๓/๑๙๗๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้ขอสละสิทธิการรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยประสงค์จะรับเงินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ จากกรมศุลกากรเพียงฝ่ายเดียว