บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ

ดัชนีบทความ
สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ

เนื่องจากของผ่านแดน-ของถ่ายลำมิได้มีกฎหมายบัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายภายใน แต่ตามอนุสัญญาบาร์เซโลนา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรี ภาพในการผ่านแดน-ถ่ายลำ ซึ่งมีประเทศต้นทางและประเทศปลายทางอยู่ต่างประ เทศโดยได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและอากรค่าผ่านแดนแต่ไม่ปรากฎมีกฎหมายตราออกมารองรับ จึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าของผ่านแดน-ของถ่ายลำจะได้รับยกเว้นอากรและได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายภายในหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓0๕/๒๕๔๘

พระราชบัญญัติสุราฯได้วางหลักไว้ว่าการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขออนุญาต ยกเว้นการนำสุราจำนวนไม่เกินหนึ่งลิตร หรือการนำสุราเข้ามาเพื่อเป็นตัว อย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าและอธิบดีกรมสรรพสามิตผ่อนผันให้นำเข้ามาได้เท่านั้นที่อาจนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ดังนั้นการนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยมิได้ขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราช บัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่บทยกเว้นในการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุราฯ ทั้งนี้เพราะมีการออกกฎหมายอนุวัติการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศสำหรับการขนส่งทางถนนเท่านั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการออกกฎหมายอนุวัติการในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุราฯ และข้อ ๔ และข้อย่อยที่ ๓ ของข้อ ๑0 แห่งความตกลงดังกล่าวเป็นเพียงการให้สิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการยกเว้นการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

๒ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๑/๒๕๕๑

เรื่องขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการดำเนินการออกใบ เบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

การนำไม้ซึ่งเป็นสินค้าผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยวิธีการถ่ายลำ(trans shipment) ถือได้ว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และเมื่อนำไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ในราชอาณาจักรแล้ว ก็จะต้องอยู่ในบังคับกฎ หมายว่าด้วยป่าไม้ด้วย เพราะเมื่อพิจาณาจากนิยามคำว่า นำเคลื่อนที่ ในพระราชบัญ ญัติป่าไม้ฯแล้ว หมายความว่า การทำให้ไม้เคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใดๆ ซึ่งย่อมหมายความรวมถึงการนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยวิธีการถ่ายลำด้วย อีกทั้งในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มิได้กำหนดยกเว้นให้การนำไม้ซึ่งเป็นสินค้าผ่านแดนเคลื่อนที่ไปเพื่อถ่ายลำไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ที่นำไม้ซึ่งเป็นสินค้าผ่านแดนโดยวิธีการถ่ายลำเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่นำไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำเข้ามาแล้วย่อมต้องมีใบเบิกทางที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

๓ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๑

เรื่อง การนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถ่ายลำผ่านประเทศไทยไปประเทศที่สาม

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้การนำไม้และไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิด แต่ปรากฎว่ากรมศุลกากรได้ออกประกาศว่าด้วยพิธีการถ่ายลำ ระบุว่าการถ่ายลำสิน ค้าไม้ผ่านประเทศไทยเพื่อส่งไปยังประเทศที่สามมิใช่การนำสินค้าเข้ามาในราชอา ณาจักรจึงไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นข้อบังคับที่มีความขัดแย้งกัน กรณีนี้เมื่อพิจารณาประกาศกรมศุลกากรดังกล่าว ซึ่งเป็นการออกประกาศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรส่วนประกาศและระเบียบกระ ทรวงพาณิชย์นั้นออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าซึ่งเป็น การบังคับตามกฎหมายคนละฉบับ ดังนั้นประกาศกรมศุลกากร จึงไม่เป็นการยกเว้นหรือกระทบต่อประกาศและเระเบียบของกระทรวงพาณิชย์