บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่

ดัชนีบทความ
ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๑๔/๒๕๔๔

ประเด็นที่ ๑ สินค้าที่นำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งถูกริบและตกเป็นของแผ่น ดินไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก เนื่องจากได้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปแล้ว ถ้ากรมศุลกากรนำสินค้าดังกล่าวออกขายทอดตลาด ผู้ซื้อไปจากการขายทอดตลาดก็ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าอีกเพราะมิได้เป็นผู้นำเข้า แต่จะต้องขอ รับใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวสินค้านั้นเองว่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใดหรือไม่ ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่ง

ประเด็นที่ ๒ สินค้าที่นำเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อถูกริบและตกเป็นของแผ่นดินแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามสภาพของทรัพย์สินของแผ่นดิน จะมาขออนุญาตนำเข้าอีกไม่ได้

__________________

กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือที่ พณ ๐๓๐๑/๔๐๙๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑)สินค้าควบคุมการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้นำเข้าผ่านพิธีการศุลกากร และนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประ เทศ ต่อมาถูกยึด อายัด หรือริบและตกเป็นของแผ่นดินและถูกขายทอดตลาด ไปแล้ว สินค้าดังกล่าวยังเป็นสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่

(๒) สินค้าควบคุมการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อได้นำเข้ามาถึงด่านศุลกากรโดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ และสินค้าดังกล่าวยังอยู่ในอารักขากรมศุลกากร ในกรณีเช่นนี้จะสามารถอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายใด เพื่อให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาอนุญาตหรือผ่อนผันให้นำเข้าเพื่อบรรเทาความเสียหาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้สินค้านั้นนำ เข้าได้อย่างถูกต้อง หรือจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในข้ออื่น

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๖ได้พิจารณาปัญหา ๒ ประเด็นตามข้อหารือของกรมการค้าต่างประเทศ โดยเชิญผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มาชี้แจงปัญหาและให้ข้อมูลประกอบ การพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นข้อหารือที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะต้องตกลงเพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าซึ่งสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อกรมการค้าต่างประเทศยังมิได้ทำความตกลงเพื่อหาแนวทางดำเนินการ ในเรื่องนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศนำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมศุลกากรก่อนว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สา มารถปฏิบัติราชการได้ตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง