บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม

ดัชนีบทความ
การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๑

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้การนำไม้และไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรต้องมีใบรับรองถิ่นกำ เนิด แต่ปรากฏว่ากรมศุลกากรได้ออกประกาศว่าด้วยพิธีการถ่ายลำ ระบุว่าการถ่ายลำสินค้าไม้ผ่านประเทศไทยเพื่อส่งไปยังประเทศที่สามมิใช่การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร จึงไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นข้อบังคับที่มีความขัดแย้งกัน กรณีนี้เมื่อพิจารณาประกาศกรมศุลกากรดังกล่าว ซึ่งเป็นการออกประกาศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ส่วนประกาศและระเบียบกระทรวงพา ณิชย์นั้นออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอา ณาจักรซึ่งสินค้า ซึ่งเป็นการบังคับตามกฎหมายคนละฉบับ ดังนั้นประกาศกรมศุล กากรจึงไม่เป็นการยกเว้นหรือกระทบต่อประกาศและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์

______________________

กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือที่พณ ๐๓๐๙/๒๔๖๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหา คม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจัง  หวัดสุรินทร์ รวมถึงผู้ประกอบการค้าไม้ตามแนวชายแดนหลายรายได้สอบถามไปยังกระ ทรวงพาณิชย์ในกรณีการนำเข้าและส่งออกสินค้าไม้ผ่านแดนประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำเพื่อส่งไปยังประเทศที่สามว่า ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้หรือไม่นอกจากนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดตากทวีทรัพย์ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุญาตให้นำสินค้าไม้ซุงสักท่อนจากสหภาพพม่าเข้ามาในราชอา ณาจักรเพื่อถ่ายลำผ่านประเทศไทยไปประเทศที่สาม

กระทรวงพาณิชย์ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

๑. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดด่านศุล กากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้การนำไม้และไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรบริเวณชายแดนเขตจังหวัดที่ติด ต่อกับสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา รวม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียง ราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบล ราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราดต้องมีใบรับรองถิ่นกำ เนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการนำเข้า

๒. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอา ณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักรได้เฉพาะไม้ยางพารา ไม้สนที่มีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ และไม้ที่ทำออกจากสวนป่าเท่านั้น ซึ่งประกาศและระเบียบกระ ทรวงพาณิชย์ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการนำสินค้าผ่านประ เทศไทยไปประเทศที่สามโดยวิธีการถ่ายลำไว้

อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๑/๒๕๔๗เรื่องว่าด้วยพิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการถ่ายลำของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกำหนดให้ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการเปลี่ยนยานพาหนะออกไปยังต่างประเทศไม่ต้องเสียอากรขาเข้าแต่ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด โดยไม่ได้ระบุว่าการนำเข้าเพื่อการถ่ายลำดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายอื่นกำหนด