บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร

ดัชนีบทความ
การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๔๗/๒๕๔๘

มาตรา ๑0๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติศุลกากร ( ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องในกรณีที่ราคาของกลางรวมค่าอากรขาเข้าเกินกว่าสี่แสนบาท และผลที่คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องกฎหมายให้ถือว่าเป็นอันคุ้มกันผู้กระทำความผิดในการถูกฟ้องร้องในกรณีความผิดอันนั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ กระทำความผิดได้รับการคุ้มกันในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปเฉพาะในความผิดตามกฎ หมายที่คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามมาตรา ๑0๒ ทวิ เท่านั้น

เมื่อพบว่าการที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทำดัง กล่าว เป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕0๒ การงดการฟ้องตามมาตรา ๑0๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยศุลกากร ไม่ทำให้ความผิดตามพระราช บัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐระงับไปด้วย

_______________________________

กรมศุลกากรได้มีหนังสือที่กค๐๕๐๓/๖๘๓๘ลงวันที่๑ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้นำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้าผ่านเขตแดนทางบกระ หว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยกับประ เทศมาเลเซีย โดยมิได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร และชำระค่าภาษีอากรให้ถูกต้อง กรม ศุลกากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุล กากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เห็นควรให้ทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร โดยผ่อนผันการปรับ และผ่อนผันการชดใช้มูลค่าของกลางแทนการยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน และให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องพิจารณางดการฟ้องร้องตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เนื่องจากราคาของรวมค่าอากรเกินสี่แสนบาท

คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องได้พิจารณาแล้วมีความเห็นแยกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

ผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกระทรวงการคลังมีความเห็นว่า กรณีการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรดังกล่าว คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องมีอำนาจในการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องได้ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกา กร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙