บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ

ดัชนีบทความ
การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๖๘/๒๕๕๒

อนุสัญญาบาร์เซโลนา และความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The General Agreement on Tariffs and Trade) ได้กำหนดเรื่องการผ่านแดน (transit) หมายความรวมถึงกรณีการถ่ายลำ (transshipment) ไม่ใช่การนำเข้าหรือการส่งออก เนื่องจากในการผ่านแดน (transit) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางการขนส่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการขนส่งผ่านแดน และสินค้าที่ขนส่งก็มิได้นำมาใช้บริโภคหรือใช้ประโยชน์ในประเทศที่มีการขนส่งผ่านแดนนั้น  ดังนั้น การขนส่งสินค้าใบยาและยาสูบผ่านแดน (transit) และการถ่ายลำสินค้าใบยาและยาสูบ (trans- shipment) จากประเทศหนึ่งผ่านประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่งจึงไม่ถือเป็นการนำเข้าไปในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่ง ออกตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบฯ เมื่อไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่ง ออก ดังนั้น สินค้ายาสูบที่ขนส่งผ่านแดนหรือถ่ายลำสินค้าจึงไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบตามมาตรา ๒๗

__________________________________

กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๖๐๓/๑๗๒๙๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๐๓/๑๙๖๙๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าตามที่มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบต้นยา สูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีนั้น

กรมศุลกากรได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๕๐๓/ว ๖๘๓เรื่อง แจ้งให้ทราบแนว ทางปฏิบัติพิธีการว่าด้วยการผ่านแดน(transit) และการถ่ายลำ (transshipment)ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร และหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๐๓/๖๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ ถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาทิพย์ เทรดดิ้ง สรุปได้ว่า การผ่านแดนสินค้าและการถ่ายลำสินค้าไม่ถือเป็นการนำเข้าหรือส่งออกตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าผ่านแดน ไม่มีภาระในอันจะต้องเสียค่าภาษีอากร และไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็นการเฉพาะว่าให้บังคับใช้รวมถึงสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๓)ได้ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยว กับการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร สรุปได้ว่า มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้วางหลักการว่า การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขออนุญาตยก เว้นการนำเข้าสุราไม่เกินหนึ่งลิตร หรือการนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าและอธิบดีกรมสรรพสามิตผ่อนผันให้นำเข้าได้เท่านั้นซึ่งอาจนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขออนุญาต เมื่อการนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราช อาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่เข้าเงื่อนไขข้อ ยกเว้น จึงต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  อีกทั้งการที่พระราชบัญญัติสุราฯ กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทำให้สุราที่จะนำเข้าเป็นของต้องจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ดังนั้น การนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมิได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพ สามิตก่อนการนำเข้าจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราช บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นอกจากนั้น เมื่อความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประ ชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการออกกฎหมายอนุวัติการเฉพาะส่วนที่เกี่ยว กับการออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศสำหรับการขนส่งทางถนนเท่านั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการออกกฎหมายอนุวัติการในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุราฯ ด้วย ดังนั้น จึงมิใช่บทยกเว้นในการที่จะต้องปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๕/๒๕๔๘)