บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว

ดัชนีบทความ
การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๐๕/๒๕๔๘

พระราชบัญญัติสุราฯได้วางหลักไว้ว่าการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขออนุญาต ยกเว้นการนำสุราจำนวนไม่เกินหนึ่งลิตร หรือการนำสุราเข้ามาเพื่อเป็นตัว อย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าและอธิบดีกรมสรรพสามิตผ่อนผันให้นำเข้ามาได้เท่า นั้นที่อาจนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ดังนั้นการนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยมิได้ขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราช บัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพ.ศ ๒๕๔๒ มิใช่บทยกเว้นในการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุราฯ ทั้งนี้เพราะมีการออกกฎหมายอนุวัติการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศสำหรับการขนส่งทางถนนเท่านั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการออกกฎหมายอนุวัติการในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุราฯ และข้อ 4 และข้อย่อยที่ 3 ของข้อ 10 แห่งความตกลงดังกล่าวเป็นเพียงการให้สิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการยกเว้นการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

____________________

กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือที่กค ๐๖๐๗/๗๔๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า เนื่องจากมาตรา ๖ แห่งพระราช บัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ได้บัญญัติว่า มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสา มิต... ซึ่งกรมสรรพสามิตได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ดังกล่าวในกรณีนำสุราที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่ง ออกไปยังประเทศอื่นไว้ในข้อ ๖ของประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอา ณาจักร ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ ต่อมาได้มีการทำความตกลงว่าด้วยการส่งสิน ค้าผ่านแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสา ธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว โดยสินค้าที่ส่งผ่านอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะได้รับสิทธิและความสะดวกบนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรแบบบ้านพี่เมืองน้อง และตามเจตนารมณ์แห่งข้อบัญญัติว่าด้วยความเสรีในการผ่านแดนต่อท้ายอนุสัญญาบาเซโลนา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๒๑ กรมสรรพสามิตจึงขอหารือว่า

๑. การนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปยังประ เทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมิได้ขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อนการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ หรือไม่

๒.ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นการยกเว้นการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)ได้พิจารณาข้อหารือโดยมีผู้แทนกระทรวง การคลัง (กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งผู้แทนกรมสรรพสามิตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยังมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายว่าการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขนผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยข้อเท็จจริงที่ผ่านมามีการขนสุราจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ผ่านประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งระหว่างการขนส่งมีการตรวจ สอบพบว่าสุราบางส่วนมิได้ส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ลัก ลอบนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทย ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ด้านภาษีเป็นจำนวนหนึ่ง กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรส่วนหนึ่งเห็นว่าการขนสินค้าผ่านแดนไม่จำต้องขออนุญาตตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุราฯ เจ้าพนักงานสรรพ สามิตจึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แต่เจ้าพนักงานสรรพสามิตอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ากรณีดังกล่าวต้องขออนุญาต ดังนั้น จึงหารือมาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณาข้อหารือประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่งเห็นว่ามาตรา ๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต และวรรคสองของบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดบทยกเว้นไว้ว่า การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ตามจำนวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำ หนดในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติสุราฯได้วางหลักไว้ว่าการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขออนุญาต ยกเว้นการนำสุราจำนวนไม่เกินหนึ่งลิตร หรือการนำสุราเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าและอธิบดีกรมสรรพสามิตผ่อนผันให้นำเข้ามาได้เท่านั้นที่อาจนำเข้ามาในราช อาณาจักรได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต กรณีตามข้อหารือ เป็นการนำสุราจากต่าง ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอา ณาจักร ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพ สามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุ ญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติสุราฯ กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ทำให้สุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีนี้เข้าลักษณะเป็นของต้องจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งมาตรา ๒๗แห่งพระราชบัญญัติศุลกา กร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ได้กำหนดให้การนำของต้องจำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามหรือข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นเป็นความผิด

ดังนั้น การนำสุราจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมิได้ขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพ สามิตก่อนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙