บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว

ดัชนีบทความ
การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๑๕/๒๕๕๑

พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯกำหนดให้ ผู้ที่จะผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งความหมายของคำว่า นำเข้าตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ นอกจากจะหมายถึง การนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความหมายทั่วไปแล้ว ยังหมายรวมถึงการสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำผ่านด้วย ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร การนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำเข้ามา โดยกฎหมายมิได้มีการผ่อนผันให้ออกใบอนุญาตย้อนหลังหรือภาย หลังจากที่ได้นำวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักรได้แต่อย่างใด ผู้นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้ามาในราชอาณาจักรเท่านั้น

ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่าของที่จะนำออกจากด่านศุลกากรยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงไม่ชอบที่พนัก งานเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตนำเข้าย้อนหลังหรือภายหลังได้ หากเจ้าหน้าที่ศุลกา กรดำเนินการปล่อยของออกไปจากด่านศุลกากรต้องถือเป็นความผิดโดยไม่ต้องพิ จารณาว่าผู้กระทำมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ ดังนั้น แม้ผู้นำเข้าจะไม่ทราบว่าสินค้าหรือสารเคมีที่นำเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อของวัตถุอันตรายตามพระ ราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯย่อมไม่เป็นข้ออ้างที่ทำให้ผู้นำเข้านั้นพ้นจากความรับผิดได้

______________________

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือที่ อก ๐๓๐๔/๑๐๖๕๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวา คม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรณีผู้นำเข้าวัตถุอัน ตรายชนิดที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นความผิดตามมาตรา ๒๓ อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อนำวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่นำเข้ามาออกจากด่านศุลกากรโดยไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ ย่อมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ นอก จากนี้ หากผู้นำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้นำวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากด่านศุลกากรไปใช้ประโยชน์แล้ว ภายหลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่าผู้นำเข้าวัตถุอันตรายดังกล่าวนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุล กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ อีกกรณีหนึ่งด้วย ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ