บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย

ดัชนีบทความ
การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย

ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ประเทศไทยกำหนดเป้า หมายจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การขนส่งสินค้าในภูมิภาคโดยทางบกหรือทางถนนจึงต้องผ่านดินแดนของประเทศไทย

เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งผ่านดินแดนของประเทศไทยมิได้มีกฎหมายยกเว้นอา กรหรือบัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายภายใน จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายประกอบกับอนุสัญญาบาร์เซโลนาที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการผ่านแดน-ถ่ายลำซึ่งมีประเทศต้นทางและประเทศปลายทางอยู่ต่างประเทศให้ได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและอากรค่าผ่านแดน จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านดินแดนของประเทศไทยว่าได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายภายในหรือไม่

สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านดินแดนของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประ เภทดังนี้

๑ ของติดเรือ

หมายถึงของที่ติดเรือต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึงมิใช่ท่าในราชอาณาจักรแล้วติดเรือต่าง ประเทศนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) แจ้งท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึงมิใช่ท่าในราชอาณาจักรหากของติดเรือนั้นขนถ่ายลงที่ท่าในราชอาณาจักรถือว่าเป็นของขนขึ้นผิดท่าต้องส่งกลับออก ไปนอกราชอาณาจักรโดยถือว่าไม่มีภาระค่าภาษีเช่นเดียวกัน สำหรับของติดเรือยังใช้บังคับกับการขนส่งทางอากาศยานด้วยซึ่งการพิจารณาความรับผิดต้องเสียค่าภาษีอาศัยบท บัญญัติของกฎหมาย ดังนี้

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๑๐ ทวิ ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จ”

มาตรา ๔๑ ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะกำ หนดเวลาเป็นแน่นอนว่า การนำของใด ๆ เข้ามา จะพึงถือว่าเป็นอันสำเร็จเมื่อไรไซร้ ท่านให้ถือว่าการนำของเข้ามาเป็นอันสำเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งนำของเช่นนั้นได้เข้ามา ในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือ หรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง”

อย่างไรก็ตามการนำผ่านสินค้าแม้ว่าจะไม่มีภาระค่าภาษีแต่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายภายใน กรณีมีกฎหมายกำหนดให้ใช้บังคับกับนำผ่านด้วย คือพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ ๒๔๙๙และที่แก้ไขเพิ่ม เติม พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ ๒๕0๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ ๒๕๓๕เป็นต้น

๒ สินค้าผ่านแดน

ตามความตกลงว่าด้วย การขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลราช อาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ สินค้าผ่านแดน หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ขนส่งผ่านข้ามดินแดนภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยซึ่งต้นทางและปลายทางการขนส่งสินค้านั้นอยู่ภายนอกอาณาเขตของประเทศไทย

สำหรับสินค้าผ่านแดนถือว่ามีภาระค่าภาษีแล้วเพราะสินค้าหรือของได้เข้ามา ในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง แต่ได้รับยกเว้นอากรโดยภาค๔ประเภทที่ ๑0 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0และที่แก้ไขเพิมเติม

“ของที่ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์ การสหประชา ชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี”

กรณีกำหนดให้ได้รับยกเว้นอากรตามภาค๔ประเภท ๑0 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0และที่แก้ไขเพิมเติมเช่นเดียวกับของได้รับเอกสิทธิทางการทูตที่ไม่ต้องเปิดตรวจสินค้า จึงมีหลายคนเข้าใจว่าสินค้าผ่านแดนได้รับยกเว้นการเปิดตรวจเช่นเดียวกับของทูตซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แต่การปฎิบัติพิธืการเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนต้องเป็นไปตามความตกลงว่าด้วย การขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล ราช อาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๔๗