บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย

ดัชนีบทความ
ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่๓๘๔/๒๕๕๒

กรมศุลกากรได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับประ กาศกระทรวงอุตสาห กรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วขอเรียน ว่า ประเด็นข้อกฎหมายที่หารือมานี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ประกาศกระทรวงอุตสาห กรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ให้ยกเลิกการกำหนด ให้สารเคมีภัณฑ์บางรายการเป็นวัตถุอันตรายจะถือเป็นกรณีกฎหมายซึ่งออกมาภาย หลังยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิดและมีผลให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิด ตามนัยมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ซึ่งข้อหารือดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้มีคำวินิจ ฉัยไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วสรุปความได้ว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นส่วนสำ คัญขององค์ประกอบความผิดทางอาญาฐานนำเข้า (รวมถึงการผลิต การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง) ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เมื่อต่อมาได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนดให้ยกเลิก(Sulfur CAS No.) ๗๗๐๔-๓๔-๙ ออกจากบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ย่อมทำให้การนำเข้า Sulfur นั้น (ซึ่งเดิมเคยเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓) ไม่เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป เนื่องจากขาดองค์ประกอบความผิดทางอาญา ดังนั้นประกาศกระ ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖)ฯ จึงมีผลดังเช่นกฎ หมายที่บัญญัติในภายหลังว่าการกระทำเช่นนั้น ไม่เป็นความผิดต่อไป ตามมาตรา ๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวมาเพื่อทราบทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่าในกรณีที่เคยมีคำวินิจฉัยของกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเดียวกันหรือในประเด็นที่อยู่ในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบโดยส่งคำวินิจฉัยที่เคยมีมาแล้วไปให้โดยไม่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้

______________________