บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดัชนีบทความ
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

เรื่องเสร็จที่ ๗๘๒/๒๕๔๖

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีสำนักงาน ปปช.

ขอให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการทางวินัยกับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงผู้ที่เกษียณอายุ

การไฟฟ้านครหลวง ได้มีหนังสือ ลับด่วนมาก ที่ มท ๕๒๐๒/๒๕๔/๔๖ ลงวัน ที่ ๓กันยายน ๒๕๔๖ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่การไฟฟ้านครหลวงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีสำนักงาน ..ขอ ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการทางวินัยแก่นายเกษม ใจหงษ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง แต่เนื่องจากนายเกษม ใจหงษ์ ได้เกษียณอายุไปก่อนแล้ว ประกอบกับข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน .๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้มีข้อกำหนดสำหรับการลงโทษพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว กรณีเช่นนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะสามารถลงโทษผู้ที่เกษียณอายุย้อนหลังไปถึงระยะเวลาที่ยังเป็นพนักงานได้หรือไม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนัง สือ ลับ ด่วนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๘๑ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๔๖ ตอบข้อหารือให้การไฟฟ้านครหลวงทราบว่าแม้พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.๒๕๐๑ และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน . ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยย้อนหลังแก่พนักงานที่เกษียณอายุไว้ก็ตาม แต่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงย่อมสามารถอาศัยบท บัญญัติมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .๒๕๔๒ ประกอบกับข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงานพ.๒๕๓๓ สั่งลงโทษนายเกษม ใจหงษ์ ย้อนหลังไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่นายเกษม ใจหงษ์ เกษียณอายุราชการได้ นั้น

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาและได้ตรวจสอบความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว พบว่าเรื่องทำนองเดียวกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ได้วินิจฉัยไว้แตกต่างกันกับกรณีที่เกิดขึ้นกับการไฟฟ้านครหลวง โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นกรณีที่สำนักงาน ป..ส่งเรื่องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการทางวินัยกับอดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุไปแล้วและข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้ให้อำนาจในการไล่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วออกจากงานได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า การพิจารณาลงโทษของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นจากการดำเนินการของคณะกรรมการ ..แล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย .๒๔๙๔ และข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าว มิได้บัญญัติให้อำนาจผู้ว่าการฯ ที่จะสั่งลงโทษไล่ออกแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงานไปแล้ว นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง กันและปราบปรามการทุจริต .๒๕๔๒ มิได้มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๒๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ .๒๕๑๘ ซึ่งให้อำนาจผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาที่จะดำ เนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้า ที่ของรัฐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ จึงมีความเห็นว่า ผู้ว่าการรถไฟแห่งประ เทศไทยไม่อาจสั่งลงโทษไล่ออกอดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยได้