บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2555 หรือวันที่ 12 เดือน 12 ปี 2012 ที่ผ่านมามีพิธีเทคอน กรีตชุดสุดท้ายในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่4 เชื่อมระหว่างอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประ ชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งใหม่ เพิ่มจากเดิมที่มีแล้ว 3 แห่ง และเปิดให้บริการทั้งหมดแล้ว คือ

(1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

(2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร- สะหวันนะเขต) และ

(3) สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน)

สะพานแห่งนี้มีมูลค่าการก่อสร้าง 1,486.5 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2553 และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2556 โดยเป็นความร่วมมือกันของ 3 ประเทศ คือ รัฐบาลไทย จีน และ สปป.ลาว ตามแผนงานการพัฒนาเส้นทางคมนา คมขนส่งทางบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3E (R3A) ที่เชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ในจีนตอนใต้ผ่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทยที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถเดิน ทางหรือขนส่งต่อไปยังภาค อื่นๆของประเทศไทยตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชา ดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงมีบทบาทในการเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งการเชื่อมระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับจีนตอนใต้

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 นี้ จะช่วยผลักดันให้ จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสำคัญและมีบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของไทยมากขึ้น เพราะ จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองชายแดนที่สามารถขนส่งสินค้าและเดินทางเชื่อมต่อระ หว่างประเทศไทย-สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าที่เกิดจากการขนส่งในแม่น้ำโขงและช่วยแก้ปัญหาการขนส่งทางน้ำตามแม่น้ำโขง เนื่องจากในช่วงเดือนมี.ค.พ.ค.ของทุกปีปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงจะลดลงมาก รวมทั้งในอนาคตอาจจะมีเส้นทางรถไฟจากสถานีเด่นชัยไปสิ้นสุดที่สถานีเชียงของ ทำให้การขนส่งสินค้าจากสะพานแห่งนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ตลอด จนการขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดสินค้าไปยัง สปป.ลาว และจีนตอนใต้ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถนำเข้าวัตถุดิบหรือสิน ค้าสำเร็จรูปจากทั้งสองประเทศดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆได้สะดวกและรวดเร็วเช่นกันทำให้ในอนาคตมูลค่าการค้าชาย แดนที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 ที่มีมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะหากสามารถพัฒนาระบบการค้าและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้ว การค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ตลอดจนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆจะขยายตัวในลักษณะก้าวกระโดด

นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย โดย เฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้และ สปป.ลาว ซึ่งกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3E และข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียง ราย จะมีความสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับ จ.เชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายและมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดใกล้เคียงโดย เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ และน่าน และในอนาคตจะทำให้ส่วนต่างระหว่างจำนวนนักท่อง เที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่อง เที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงมากขึ้น

การก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ทำให้ จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ขยายตัวถึงร้อยละ 8.6 และ 17.8 ในปี 2553 และ 2554 ตามลำดับ เทียบกับที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.8 ในปี 2552 (ก่อนจะมีการก่อสร้างสะพาน) และคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวถึงร้อยละ 17-18 ในปี 2555 ซึ่งเป็นการลง ทุนทั้งในด้านการผลิต อสังหาริมทรัพย์ บริการ (โรงแรม รีสอร์ต และโรงพยาบาล) และ โลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต ขณะ ที่การลงทุนของภาคเอกชนที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อำเภอเชียงของ มีจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนชาวต่าง ชาติ เช่น จีน เวียดนาม รวมทั้งไทย

สำหรับด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของ จังหวัดเชียงราย ในอนาคตนั้น ผลจากการลงทุน ตลอดจนการค้าและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของ จ.เชียงราย ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่องโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เห็นได้จากกรณีที่มีการก่อสร้างและเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อปี2549 ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552