บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ของต้องกำกัดคืออะไร

ดัชนีบทความ
ของต้องกำกัดคืออะไร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

ของต้องกำกัดคืออะไร

ของนำเข้าหรือส่งออกที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าหรือส่ง ออกเรียกว่าของต้องกำกัดหรือของต้องจำกัดแต่ไม่มีกฎหมายให้คำจำกัดความคำว่าของต้องกำกัด และตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมิได้มีบทบัญญัติว่าของใดเป็นของต้องกำกัดบ้าง การกำหนดว่าของใดเป็นของต้องกำกัดจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีเหตุผลต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้ของที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาหรือนำผ่านราชอาณาจักร เช่นเพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อป้องกันโรคระ บาดในพืชหรือสัตว์ เป็นต้น

สำหรับของตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ๒๕๒๒โดยมีข้อกำหนดว่าต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าหรือส่งออกแล้วแต่กรณีหรือเป็นสิน ค้าที่มีมาตรการนำเข้าหรือส่งออก ถือว่าเป็นของต้องกำกัดเช่นเดียวกัน

ข้อมูลของกรมศุลกากรได้กำหนด ของต้องกำกัด หมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราช อาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ และ ๒๗ ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย

ของต้องกำกัดเกี่ยวข้องกับการศุลกากรโดยพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธ ศักราช๒๔๖๙ มาตรา ๔๐วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ก่อนที่จะนำของใดๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำของเข้า ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระ ราชบัญญัตินี้ และตามกฎ หมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้ เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระ เบียบที่อธิบดีกำหนด”และ มาตรา ๔๕ วรรคสองบัญญัติว่า ก่อนที่จะส่งของใดๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออก ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรกับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียภาษีอากรจนครบถ้วน หรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด” การนำของเข้าหรือส่งของออกต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จึงหมายความรวมถึงต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกฎหมายเกี่ยวกับของต้องกำกัดนั้นด้วย