บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

 

กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9157/2553

เจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจและเรียกจำเลยที่ขับรถเพื่อจะผ่านจุดตรวจให้หยุดรถเพื่อตรวจการที่จำเลยไม่ยอมหยุดรถและขับผ่านจุดตรวจสกัดหลบหนีไป เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการหลบหนี เมื่อข้อเท็จจริงตามฟ้องไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ การกระทำของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่

จำเลยใช้รถยนต์เก๋งเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดฐานลักลอบนำบุ หรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าอากร รถยนต์เก๋งจึงเป็นยานพาหนะที่ได้ใช้ในการขนของที่มิได้เสียค่าภาษีซึ่งต้องริบตาม พ.ร.บ.ศุลกา กรฯ มาตรา 32

การที่จำเลยนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามกฎหมาย และมีบุหรี่จำนวนเดียวกันนั้นโดยมิได้ปิดอากรแสตมป์ยาสูบในวันเว ลาเดียวกัน เป็นการกระทำที่มีเจตนาในผลของการกระทำอย่างเดียวกัน คือหลีก เลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายแม้จะผิดต่อกฎหมายหลายบท ก็เป็นการกระทำกรรมเดียว

คดีที่ไม่มีผู้นำจับต้องจ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมผู้กระทำความ ผิดร้อยละยี่สิบของราคาของกลางหรือค่าปรับตาม พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบ ปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 8 วรรคสอง

_______________________

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 4244450 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 456789 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323391138 ริบของกลาง และจ่ายรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคหนึ่ง (ที่ถูก มาตรา 138 วรรคแรก) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24 (ที่ถูก มาตรา 24 วรรคหนึ่ง)50 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ ผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากร ปรับ 115,896 บาท ฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ จำคุก 4 เดือน และปรับ 1,000 บาท ฐานมีบุหรี่ต่าง ประเทศโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ปรับ 119,448 บาท รวมจำคุก 4 เดือน และปรับ 236,344 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 118,172 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2930 โดยให้กักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 1 ปี ริบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ไม่ริบรถยนต์เก๋ง แผ่นรองกระสุนปืน 3 แผ่น กับหัวกระสุนปืน 2 หัว ของกลาง โดยให้คืนรถยนต์เก๋งแก่เจ้าของ จ่ายรางวัลอัตราร้อยละยี่สิบห้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับ ตามพระราชบัญ ญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 78

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 คงลงโทษจำเลยฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลดโทษแล้ว รวมปรับ 117672 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพาก ษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาว่า จำเลยมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามฟ้องว่า ดาบตำรวจมารีน กับพวก เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีสาคร ตั้งจุดตรวจสกัดและเรียกให้จำเลยที่ขับรถเพื่อจะผ่านจุดตรวจสกัดดังกล่าวหยุดรถเพื่อตรวจแต่จำ เลยไม่ยอมหยุดรถและขับรถวิ่งผ่านจุดตรวจสกัดของดาบตำรวจมารีนกับพวกหลบ หนีไป ดังนี้ การที่จำเลยไม่ยอมหยุดให้ตรวจค้นและขับรถผ่านจุดตรวจสกัดหลบหนีไปเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการจะหลบหนี เมื่อข้อเท็จจริงตามฟ้องไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ การกระทำของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่

ประการต่อไป มีว่า รถยนต์เก๋งของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิดฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากรอันพึงริบหรือไม่ เห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต่อเนื่องจากความผิดฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากร และบรรยายฟ้องตอนท้ายว่าเจ้าพนักงานตำรวจยึดรถยนต์เก๋งที่จำเลยใช้เป็นยานพาหนะ ในการกระทำความผิด ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่าจำเลยใช้รถยนต์เก๋งเป็นยานพาหนะ ในการกระทำความผิดฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากร และฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เมื่อฟังว่าจำเลยกระทำความ ผิดฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากร รถยนต์เก๋งจึงเป็นยานพาหนะที่ได้ใช้ในการขนของที่มิได้เสียค่าภาษีหรือที่ต้องจำกัดหรือต้องห้าม ซึ่งต้องริบตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 32

อนึ่ง จำเลยลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศที่ยังมิได้เสียค่าภาษีและยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรและโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษี และในวันเวลาเดียวกันนั้นจำเลยมีบุหรี่จำ นวนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ ดังนี้ การที่จำเลยนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามกฎหมายและมีบุหรี่จำนวนเดียวกันนั้นโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบในวันเวลาเดียวกันเป็นการกระ ทำที่จำเลยมีเจตนาในผลของการกระทำเป็นอย่างเดียวกัน คือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย แม้การกระทำของจำเลยจะผิดต่อกฎหมายหลายบทก็เป็นการกระทำโดยเจตนาเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียว และที่ศาลล่างทั้งสองจ่ายรางวัลอัตราร้อยละยี่สิบห้า แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับก็เป็นการไม่ถูกต้องเช่นกัน เนื่องจากคดีนี้ไม่มีผู้นำจับซึ่งพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 8 วรรคสอง ให้จ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้า หน้าที่ซึ่งจับกุมผู้ทำผิดร้อยละยี่สิบของราคาของกลางหรือค่าปรับจึงพิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากรและฐานมีบุหรี่ต่างประเทศโดยมิได้ ปิดแสตมป์ยาสูบ เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับ 115,896 บาท เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 57,948 บาท ไม่ชำระค่าปรับ

ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2930 ริบรถยนต์เก๋งของกลาง คืนแผ่นรองกระสุนปืน 3 แผ่น กับหัวกระสุนปืน 2 หัว ของกลางแก่เจ้าของ จ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับร้อยละยี่สิบของราคาบุหรี่ต่างประเทศของกลางที่ศาลสั่งริบตามพระราช บัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 7 และ 8 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๙๐ เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด