บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร

การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร

ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)  เรื่องเสร็จที่0๕๙๑/๒๕๕๓ เรื่องการขอคืนอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นว่า เมื่อมีการนำของเข้าความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าจะเกิดขึ้นในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จตามความในมาตรา ๑๐ ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้นำของเข้าต้องเสียอากรของของที่นำเข้าตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่๑) พ.๒๕๓๗ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศยกเว้น ลดหรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลักษณะตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประ เทศได้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประ โยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยจะกำหนดหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล. ๙) เพื่อยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของในภาค๒แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรฯเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงมาร์รา เกชจัดตั้งองค์การการค้โลก (WTO) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอา กรและการลดอัตราอากรว่าของที่จะได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรต้องเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) และผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

ดังนั้น เมื่อของที่นำเข้าเป็นของที่จะได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร เพราะเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก(WTO)แล้วผู้นำของเข้าย่อมได้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล. ๙) แล้ว ส่วนการใช้สิทธิดัง กล่าวหากไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ผู้นำของเข้าต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯอีกส่วนหนึ่งและหากเป็นเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ผู้นำของเข้าก็สามารถทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดได้ต่อไปโดยมิได้ทำให้สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรของผู้นำของเข้าหมดสิ้นไปแต่อย่างใด...........

ความเห็นเพิ่มเติม

ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกาได้พิจารณาว่ากรณีมีประกาศกระ ทรวงการ คลังให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้นำของเข้าต้องปฏิ บัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นำของเข้ามิได้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด คณะกรรมการกฤษฏีกามีความเห็นว่ากรณีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ แต่ไม่มีผลให้สิทธิได้ รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังต้องหมดสิ้นไปแต่อย่างใด

ดังนั้นสิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายภาษีอากร จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะค่าภา ษีอากรถือเป็นต้นทุนของสินค้า หากสินค้าชนิดและประเภทเดียวกัน แต่การเก็บภาษีอา กรไม่เท่ากันจะมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากรขาดความเป็นกลางและอาจพิ จารณาว่าเป็นการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะการจัดเก็บอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐(วรรคหนึ่ง) “บรรดาค่าภาษีนั้นให้เก็บตามบทพระราช บัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ ออกใบขนสินค้าให้