บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต

ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต

คำพิพากษาฏีกาที่๕๓๗๓/๒๕๓๙

กรณีที่ตัวการจะมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ตัวแทนกระทำไปต้องเป็นกรณีที่ตัวแทนได้กระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทน แต่จำเลยที่ ๖ โดยจำเลยที่ ๗ ตัวแทนกระทำการโดยทุจริตต่อหน้าที่โดยการปลอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีอากรขาเข้า และใช้ใบเสร็จรับเงินปลอมอันเป็นการกระทำนอกขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทน ซึ่งจำเลยที่ ๑ มิได้มีส่วนรู้เห็นด้วย จำ เลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดในการกระทำดังกล่าวของตัวแทน โจทก์ใช้สิทธิฟ้องเรียกเอาค่าภาษีในกรณีที่จำเลยที่ ๑ นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจำเลยที่ ๑ ยื่นใบขนสินค้าสำแดงรายการถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ รับใบขนสินค้า ได้ตรวจสอบรับรองเอกสาร กับทั้งได้ตรวจสอบสินค้าของจำเลยที่ ๑ เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงบันทึกตรวจปล่อยส่งมอบสินค้าให้จำเลยที่ ๑ รับไปจากอารักขาของโจทก์ที่ ๑ ตั้งแต่วันที่๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ กรณีจึงมิใช่จำเลยที่ ๑ หลีก เลี่ยง ซ่อนเร้นการเสียภาษี หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียกเก็บภาษี อันจะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา๒๗ และ ๙๙ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙

ส่วนความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมนั้น พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องจำ เลยที่ ๑ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ดังนั้นคดีจึงมีอายุความ ๑0 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๖๗เดิม (มาตรา ๑๙๓/๓๑ ที่แก้ไขใหม่) จำ เลยที่ ๑ ยังมิได้ชำระค่าภาษีอากรให้แก่โจทก์ แต่จำเลยที่ ๑และที่ ๓ ได้ให้การต่อสู้คดีโดยยกเหตุอายุความขึ้นต่อสู้และคดีฟังได้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจ้าของสินค้า และจำเลยที่ ๓ หุ้นส่วนผู้จัด การจึงมีสิทธิจะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ และโดยที่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ การที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ยื่นคำให้ การต่อสู้เรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๙ (๑) ให้ถือว่าจำเลยทำแทนซึ่งกันและกัน จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนย่อมได้ รับผลแห่งอายุความด้วยจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้เช่นกัน

ข้อมูล : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม