บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร

ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร

๑ คำพิพากษาฏีกาที่๒๘๖0/๒๕๒๒

การที่จำเลยร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และนำกัญชาดังกล่าวเข้าไปในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง อันเป็นด่านนำสินค้าออกนอกราช อาณาจักร โดยไม่ผ่านด่านศุลกากรดอนเมืองตามกฎหมาย เพื่อส่งออกไปนอกราช อาณาจักรโดยเครื่องบินแต่กัญชาถูกเจ้าพนักงานตรวจพบเสียก่อนและยึดไว้ ย่อมเป็นความผิดฐานมีกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทงหนึ่ง ฐานพยายามส่งกัญชาออก ไปนอกราชอาณาจักรกระทงหนึ่ง และฐานส่งของที่ยังมิได้เสียภาษี ฤาของต้องจำกัด ฤาของต้องห้าม ฤาของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรออกไปนอกพระราชอาณาจักรอีกกระ ทงหนึ่ง ( อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๘/๒๕๑๓)

เพิ่มเติม

กฎหมายกำหนดการกระทำที่ถือว่าอยู่ในขั้นพยายามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๐ ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

ผู้ใดพยายามกระทำความผิด............

มาตรา ๘๑ ผู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระ ทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด แต่ให้ลงโทษ.............

๒ คำพิพากษาฏีกาที่๑00๒/๒๔๘๔

การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรหรือการฉ้อหรือพยายามฉ้อภาษีเป็นความผิดซึ่งกฎหมายระบุให้ลงโทษอย่างเดียวกันแต่การนำของต้องห้ามไม่มีกฎหมายระบุเป็นพิเศษฉนั้นถ้าเป็นเพียงพยายามจึงต้องลงโทษฐานพยายามตามประ มวลกฎหมายอาญา

เพิ่มเติม

กฎหมายกำหนดความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงตามพระราช บัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๒๗ “ผู้ใด...........เกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีก เลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การนำของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอา กรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ความเห็นเพิ่มเดิม

ความผิดฐานนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราช อาณาจักร กฎ หมายมิได้บัญญัติให้ความผิดฐานพยายามต้องรับโทษอย่างเดียวกับความผิดสำเร็จ ดังนั้นหากเป็นความผิดฐานพยายามจึงได้รับโทษน้อยกว่าความผิดสำเร็จตามประ มวลกฎหมายอาญา

สำหรับความผิดฐานเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัด กฎหมายกำหนดให้ความผิดฐานพยายามกับความผิดสำเร็จต้องรับโทษเท่ากัน ศาลจึงต้องพิพากษาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๓ คำพิพากษาฏีกาที่๑๗๕0/๒๔๙๙

จำเลยขนข้าวไปกองไว้ที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขง ๘กระสอบ มีเชือก๑เส้นยาวประ มาณ๔วากองอยู่บนกระสอบเพียงเท่านี้ ยังไม่พอที่จะสันนิฐานว่า จำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักร แม้นหากจำเลยจะมีเจตนาอยู่ก่อนแล้วว่าจำเลยจะนำข้าวออกนอกราชอาณาจักร จำเลยก็อาจยังยับยั้งไม่กระทำดังที่ตั้งใจไว้นั้นได้ การกระทำของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่าเข้าขั้นพยายามนำข้าวออกนอกราชอาณาจักร

ความเห็นเพิ่มเดิม

ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยยังอยู่ในขั้นเตรียมการซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนขั้นพยายาม เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติว่าการกระทำผิดศุลกากรที่อยู่ในขั้นเตรียมการเป็นความผิด การกระทำของจำเลยของจำเลยในคดีนี้ซึ่งยังอยู่ในขั้นเตรียมการจึงไม่เป็นความผิด

๔ คำพิพากษาศาลฏีกาที่ ๓๑๕๙/๒๕๓๒

จำเลยขนแร่ดีบุกซึ่งแต่งและย่าง แห้งแล้วบรรจุไว้ในกระสอบที่มีน้ำหนักเท่า กันจำนวนถึง ๘๕๓ กระสอบ จากบนบกลงเรือหางยาวนำไปเก็บไว้บนแพซึ่งจอดอยู่กลางทะเลลึกห่างจากฝั่งถึง ๒ กิโลเมตร เพื่อรอเรือใหญ่มาขนต่อไปอีกทอดหนึ่ง โดยแพก็มีเครื่องยนต์ถึง ๒ เครื่อง ซึ่งสามารถนำแร่ดีบุกต่อไปยังเรือใหญ่เพื่อส่งออกนอกราช อาณาจักรได้โดยง่าย แสดงว่าจำเลยมีเจตนาลักลอบส่งแร่ดีบุกออกนอกราชอาณา จักร และถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เลยขั้นตระเตรียมการแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักลอบนำแร่ออกนอกราชอาณาจักร ความ ผิดฐานพยายามลักลอบนำแร่ออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑มาตรา ๑๒๙๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๓ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗0๒ตรี เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และการพิจารณาว่าบทกฎหมายใดเป็นบทหนักหรือเบากว่ากันนั้นจะต้องพิเคราะห์จากอัตราโทษจำคุก ปรากฏว่าโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 152 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 23 กับโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 102 ตรี นั้น มีอัตราโทษสูงสุดเท่ากันคือจำคุกไม่เกิน 10 ปี แต่ความ ผิดฐานพยายามลักลอบนำแร่ออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 27 มีอัตราโทษเท่ากับการทำความผิดสำเร็จ ดังนั้น โทษจำคุกตามพระราช บัญญัติศุลกากรฯ ดังกล่าวจึงหนักกว่าโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติแร่ฯ

ข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม