บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0

สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑  สิทธิการเรียกเก็บค่าภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง “บรรดาค่าภาษีนั้นให้เก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้”

๒  กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บค่าภาษีส่วนที่ขาดจนครบ

มาตรา ๑๐ วรรคสอง “ถ้าค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องเสียจริงกรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บส่วนที่ขาดจนครบ แต่ในกรณีที่ปรากฏหลังจากที่ได้ปล่อยของไปจากอารัก ขาของศุลกากร หรือได้ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วว่าค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องเสียจริง.........”

๓ อธิบดีมีอำนาจงดการเรียกเก็บเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐ วรรคสอง”.........ค่าภาษีที่ขาดมีจำนวนไม่เกินยี่สิบบาทตามใบขนสินค้าฉบับหนึ่ง ๆ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งให้งดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได้”

๔ อายุความการเรียกเก็บอากรส่วนที่ขาด

๔.๑ กรณีเสียอากรขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆนั้น ให้มีอายุความสิบปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก

มาตรา ๑๐ วรรคสาม “เว้นแต่ในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นั้น ให้มีอายุความสิบปี............. “

๔.๒ กรณีเสียอากรขาดเพราะเหตุที่ได้คำนวณจำนวนเงินอากรผิดให้มีอายุความสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก

มาตรา ๑๐ วรรคสาม.”............ในเหตุที่ได้คำนวณจำนวนเงินอากรผิด ให้มีอายุความสองปี ทั้งนี้นับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก”

๕ สิทธิการขอคืนอากรเพราะเหตุคำนวณเงินอากรผิด

มาตรา ๑0 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอำนาจคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้คำนวณจำนวนเงินอากรผิดโดยไม่จำต้องมีคำเรียกร้องขอคืน แต่มิให้สั่งคืนเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก”

องค์ประกอบ

(๑) สิทธิขอคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินในกรณีคำนวณจำนวนเงินอากรผิด

(๒) อธิบดีมีอำนาจสั่งคืนเงินอากรโดยไม่จำต้องมีคำเรียกร้องขอคืน

(๓) อายุความต้องคืนภายในกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก

๖ สิทธิการขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากร

มาตรา ๑0 วรรคห้า บัญญัติว่า“สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี แต่คำเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ นั้น มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้นๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องดังกล่าวหรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก”

องค์ประกอบ

(๑) ต้องมีการเสียเงินค่าภาษีอากรไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียในกรณีเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ นั้น

(๒) ห้ามมิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้นๆได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่เข้าเงื่อนไข ดังนี้

· ต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากร หรือ

· ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของนั้น

(๓) อายุความสิทธิการเรียกร้องขอคืนภายในสองปีนับแต่วันนำของเข้าหรือส่งของออก