บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า

การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า

เนื่องจากการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารในระยะแรกของการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมที่เป็นระบบเอกสาร (Manual) มาเป็นระบบการแลก เปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) อาจมีปัญหาเกี่ยว กับการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ผ่อนผันให้จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรและได้ขยายเวลาติดต่อถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑ ประกาศกรมศุลกากร ที่๔๕/๒๕๕๑

กำหนดผ่อนผันให้จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ชนิดสินค้าที่จัดรวมหมวดหมู่เดียวกันต้องมีพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff Code) ในระดับ๘หลักเดียวกันและมีรหัสสถิติ (Statistical Code) เดียวกัน และ

(๒)ชนิดสินค้าที่จัดรวมหมวดหมู่เดียวกันต้องมีอัตราอากรเดียวกัน และมีรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code )เดียวกัน

(๓) ผู้นำของเข้าต้องไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์ใดๆตามใบขนสินค้าดังกล่าว

(๔) ผู้นำของเข้าไม่สามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าเพื่อแยกรายละเอียดของชนิดสินค้าที่จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไปแล้ว ภายหลังการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า

ให้สำนักงานศุลกากรออกประกาศผ่อนผันให้ผู้นำของเข้ารายย่อยที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง สามารถขอทำการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรได้ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑)...............

(๒) ชนิดสินค้าที่จัดรวมหมวดหมู่เดียวกันตามรายการในใบขนสินค้าขาเข้าต้องจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราศุลกากรในระดับไม่ต่ำกว่า๖หลักเดียวกัน โดยให้ชำระอากรในพิกัดอัตราศุลกากรเดียวกัน

(๓) ผู้นำของเข้าต้องไม่ขอใช้สิทธิประโยชน์ใดๆตามใบขนสินค้าขาเข้า

(๔) ผู้นำของเข้าไม่สามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าเพื่อแยกรายละเอียดของชนิดสินค้าที่จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไปแล้ว ภายหลังการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า

(๕) ในขั้นตอนการตรวจปล่อยต้องยื่นบัญชีราคาสินค้าและสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่ผ่านการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประกอบการพิจารณา

๒ ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๖/๒๕๕๕

ให้ขยายเวลาการผ่อนผันให้จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ออกไปถึง ๓0 มิถุนายน ๒๕๕๖ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) การผ่อนผันให้จัดรวมหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประ กาศกรมศุลกากร ที่๔๕/๒๕๕๑ และ

(๒) ยกเว้นสินค้านำเข้า ดังนี้

รถยนต์ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ เครื่องจักร ทองคำ น้ำมันเชื้อเพลิง แผงวงจร เครื่องประมวลผล โทรศัพท์ ก๊าซธรรมชาติและปลาแช่แข็ง

ทั้งนี้ให้แยกรายการสำแดงชนิดของ เครื่องหมายการค้า (Brand Name) และราคาโดยละเอียด