บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 0๖๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ได้ตอบข้อหารือของนายไพบูลย์ ทฤษฎีพอเพียงว่า โดยที่ระ เบียบ คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ กำหนดไว้ว่า กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความ เห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิ

สาหกิจ คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง โดยผ่านทางกระ ทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งคณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขอความเห็นเป็นการเฉพาะราย

แต่โดยที่ท่านมิได้เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาจึงไม่อาจรับข้อหารือของท่านไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเห็นว่าข้อหารือของท่านควรได้รับการวินิจฉัย ท่านอาจเสนอข้อหารือดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิด ชอบหรือผู้รักษาการตามกฎหมายต่อไปได้